Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЗАСИЛВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА УПРАВА Е ВОДЕЩ ПРИОРИТЕТ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НОВ СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ

петък 22 март 2019

Днес, 22.03.2019 г., се състоя встъпителната пресконференция по проект, насочен към повишаване на гражданското участие в работата на Областна администрация Русе и съответно подобряване прозрачността й.

Сред заложените специфични цели са усъвършенстването мониторинга и оценката на провежданите политики от Областната управа, създаването на възможности за засилено участие на гражданското общество в управлението, както и трансфер на добри практики в тази сфера от страните-членки на Европейския съюз.

Акцент ще бъде поставен и върху създаването на предпоставки за увеличаване прозрачността в работата на администрацията и подобряване на имиджа й като орган на изпълнителната власт, като затова ще бъде въведен и нов иновативен механизъм за обратна връзка с гражданите. Посоченото се очаква да доведе до повишаване капацитета на администрацията за ефективна комуникация с гражданите, техните организации и бизнеса, както и подобряване координацията между партньорите при реализирането на съвместни бъдещи инициативи и проекти.

Дейностите, които са предвидени, включват извършването на проучвания на добри практики за гражданското участие във функционирането на администрациите в държави от ЕС, а също и изготвянето на анализи и препоръки за работата на Областната администрация. Освен това ще се осъществява граждански и медиен мониторинг и ще се разработи модел, свързан с подобряването на гражданското участие в процесите на изпълнение и формулиране на политики.

Също така служителите от Областната управа ще преминат курс за подобряване на  комуникационните и презентационни умения. Ще бъде проведена и широка информационна кампания, включваща реализирането на две инициативи „Отворени врати“ в администрацията, разпространението на брошури и организирането на еднодневна кръгла маса, целящи запознаването на по-голям кръг от граждани с дейността и функциите на областния управител.

Днешната пресконференция е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2.009-0069 „Областна администрация – Русе през погледа на гражданското общество“, който се изпълнява от Клуб „Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областна администрация Русе.

Проектът, който е на обща стойност 89 316 лв., се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ от ЕС чрез Европейския социален фонд – процедура BG05SFOP001-2.009 Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Съобщението може да бъде прочетено на бланка на проекта тук.

Презентацията от стартиращата пресконференция може да бъде свалена оттук.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design