Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЗАДЪРЖАНЕТО В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА Е ВОДЕЩ ПРИОРИТЕТ В РАБОТАТА НА ЕКИПИТЕ ЗА ОБХВАТ И ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

четвъртък 11 юли 2019

Заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов откри съвместното заседание на Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

„Превърналата се в добра практика от 2017 г. да се провеждат съвместни заседания на двете комисии е в основата на доброто взаимодействие и сътрудничество между всички институции, имащи отношение към обхващането и включването в образователната система“ заяви Свилен Иванов.

По време на заседанието беше отчетено изпълнението на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.

През учебната 2018/2019 година са създадени 32 екипа за обхват с общо 502 служители, като 384 от тях са педагогически специалисти. Останалите са представители на общинските администрации, служители на дирекциите за социално подпомагане, както и на Министерството на вътрешните работи.

Необходимо е да се отбележи, че за установени нарушения на задълженията на родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, с цел налагане на наказания са изпратени 404 уведомителни писма до кметове на общините, съставени са 82 акта за установяване на административни нарушения, а също и 28 наказателни постановления са издадени, като 13 са връчени и влезли в сила.

Общият брой на децата и учениците, които фигурират в обхвата на Информационната система за реализация на механизма е 2062, като 53 са отпаднали  преди 2018/2019 г. и не са записани в училище.  От тях 39 са в училищна възраст и 14 в предучилищна. За 11 от тези лица липсва информация за настоящ адрес и най-вероятно не живеят към момента на територията на областта. За лицата, за които липсва информация и не са открити на адрес, се правят справки от служителите на МВР.

Като изводи от представената информация могат да се посочат, че се наблюдава повишена ефективност от дейността на екипите за обхват. Налице е и много добро сътрудничество и координация между отделните институции при изпълнение на дейностите от Механизма за обхват. През настоящата учебна година посещенията на адреси са се осъществявали съвместно с представители на образователни институции, на МВР и социални работници, което е било предпоставка да се предприемат комплексни мерки по отношение на децата в риск и на отпадналите от образователната система.

От посоченото стана ясно, че се наблюдава тенденция към плавно намаляване на броя на необхванатите в образователната система деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Борят на незаписаните към юни 2018 г. е 121,  а към юни 2019 г. е 53.

От съществено значение е, че ако през изминалата учебна година акцентът е бил поставен върху обхващането на учениците, то сега целта е задържането им в образователната система.

Детайлно беше представен и графика на дейностите за изпълнение на механизма през 2019/2020 учебна година. Към момента са спазени всички срокове относно сформирането на екипите за обхват.

Информацията беше представена от началника на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, която изказа и специална благодарност за отличното взаимодействие към всички представители на включените в екипите за обхват институции.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design