Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

В Русе и региона няма положителни проби за шап

петък 14 януари 2011

 

В Русе и региона няма установени случаи на шап по животните. Това стана ясно по време на днешното заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия. Директорът на Регионалната ветеринарномедицинска клужба – Русе д-р Андриан Райков представи следната информация за ситуацията в страната, относно откритите огнища на шап: Още на 06.01.2011г. по Заповед на Генералния дириктор на НВМС д-р Йордан Войнов от  регионалните службив страната бяха сформирани  7 екипа от по четирима висококвалифицирани ветеринарни лекари.Те започнаха да вземат  кръвни проби от всички възприемчиви към шап домашни животни на територията на Бургаска област.

От 07.01.2011 г. до сега са взети над 2800 кръвни проби като 37 от тях са  положителни за болестта шап.В резултат на това,  на 10.01.2011г. е обявено вторично огнище на шап по домашни животни.Пробите са изследвани в референтната лаборатория към Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) и са от овце, кози, говеда и свине, отглеждани в с. Кости, в чието землище е отстреляно дивото прасе с шап.

Мерките, които са взети от страна на НВМС са съгласно Наредба №17 от 2006г . за профилактиката, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по домашните животни и за условията и реда за прилагането им и издадени заповеди от Генералния директор на НВМС.Тези мерки се състоят в следното:

1.Определена е 3 километрова предпазна зона около с.Кости, в която са включени с.Българи и с.Бродилово.

2.Определена е  10 километрова надзорна зона около с.Кости, в която са включени с.Кондолово, с.Изгрев, с.Синеморец, гр.Ахтопол, гр.Царево, с.Резово, с.Граматиково, с.Сливарово.

3.Забранено е движението на двукопитни животни, семенен материал, кожи и вълна на територията на Бургаска област.

4.Забранено е движението на двукопитни животни, семенен материал, кожи и вълна на територията на Варненска, Шуменска, Сливенска, Хасковска, Кърджалийска и Ямболска област, с изключение на на двукопитни животни, предназначени за незабавно клане в месодобивни предприятия, разположени на територията на тези области.

 

5.Забранено е влизането на хора, които не са жители на с.Кости, община Царево, с изключение на лица, ангажирани със стопанска дейност.

6.Вземане на проби за лабораторно изследване за шап от възприемчиви домашни чифтокопитни и намерени умрели или отстреляни диви чифтокопитни от територията на двете зони и граничните общини с Република Турция.

7.Извършване на дезинфекция на всички транспортни средства, влизащи или излизащи от двете зони-предпазната и наблюдаваната.

8.Поставяне на дезинфекционни площадки на обществените пътища в предпазната и наблюдаваната зона.

9.Поставяне на обозначителни знаци за информиране за огнището.

10.Забрана за издаване на ветеринарномедицински здравни сертификати за движение и търговия с държавите членки и за износ за трети страни на възприемчиви за болестта шап животни и зародишни продукти от такива , от областите Бургас, Варна, Шумен, Сливен, Хасково и Ямбол.

 

11.За ограничаване и ликвидиране на заболяването е издадена заповед да бъдат убити и загробени всички възприемчиви към шап животни в с.Кости, включително и две стада говеда, отглеждани в близост до селото. Приблизително животните са около 250 овце и кози, 200 едри преживни животни и 80 свине.

12.Животните се придвижват до кланицата след извършен клиничен преглед от ветеринарен лекар и издадено ветеринарномедицинско свидетелство, с което ветеринарният лекар ги е насочил към определеното месодобивно предприятие в областта за извършване на клане.

13.Животните се транспортират в пломбирани от официалния ветеринарен лекар транспортни средства.

14.След разтоварването на животните транспортните средства и оборудването, използвани за превозването им, се дезинфекцират и се съставя протокол.

15.На животните се извършва обстоен предкланичен преглед от официалния ветеринарен лекар на месодобивното предприятие.

16.Произведените продукти от всички месодобивни, месопреработвателни  и млекопреработвателни предприятия, находящи се на територията на РВМС-гр.Бургас, РВМС-гр.Варна, РВМС-гр.Сливен, РВМС-гр.Хасково, РВМС-гр.Шумен, РВМС-гр.Ямбол, РВМС-гр.Кърджалисе търгуват единствено на територията на съответната област, в която са произведени.

Официалните ветеринарни лекари, контролиращи месопреработвателни и млекопреработвателни предприятия са издали предписания за извършването на дезинфекция на всички транспортни средства, които влизат на територията на тези предприятия или я напускат, без значение на тяхното предназначение. Дезинфекцията се извършва с препарати с вирусоциден спектър на действие - одобрени от НВМС, за да се гарантира унищожаване на вируса на шап. Дезинфектантите се прилагат в концентрации, указани в “Инструкция за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация”, издадена от дирекция “Здравеопазване на животните” при ЦУ на НВМС. Официалните ветеринарни лекари осъществят стриктен контрол за изпълнението на издаденото от тях предписание.

НВМС възстанови дезинфекцията на преминаващите превозни средства на ГКПП „Капитан Андреево”, ГКПП „Лесово” и ГКПП „Малко Търново.

Всички РВМС в страната, считано от 10.01.2011г., са преведени в повишена епизоотична готовност.

Обстановката във връзка със шапа се развива доста динамично.

Считано от 13.01.2011г. падат някои ограничения, отнасящи се до суровините и тяхната преработка в преработвателните предприятия, намиращи се на територията на областите Варна, Кърджали, Сливен, Хасково, Шумен и Ямбол.

Разрешава се добитото мляко на територията на тези области да се транспортира и преработва в млекопреработвателните предприятия  на цялата територия на Република България.

Млечните и месни продукти, произведени в млекопреработвателни и месопреработвателни предприятия, находящи се на територията на горепосочените области, могат свободно да се търгуват  на територията на Република България.

Суровото мляко, добито от животни на територията на област Бургас с произход извън 10 километровата зона от огнището на заболяването може да се транспортира и обработва в млекопреработвателните предприятия на територията на областите Варна, Кърджали, Сливен, Хасково, Шумен и Ямбол, като млечните продукти от това мляко трябва да се търгуват само на територията на тези области.

Клането на животни, с произход извън 10 километровата зона от огнището на област Бургас може да се извършва само на територията на същата област и реализацията на месото трябва да бъде само на територията на област  Бургас.

Месни продукти, произведени в месопреработвателни предприятия, находящи се на територията на област Бургас могат да се търгуват на територията на областите  Варна, Кърджали, Сливен, Хасково, Шумен и Ямбол.

Що се отнася до мерките, взети в Русе и региона, те са:

-организирано е извършване на клинични изследвания за шап във фермите, в които се отглеждат възприемчиви животни.

-сформиран е със заповед диагностичен екип от ветеринарномедицински специалисти.

-уведомена е регионалната дирекция по горите за епизоотичната обстановка и е създадена организация служители от двете институции да извършат наблюдение за наличие на клинични признаци и промяна в поведението на възприемчивите към шап видове диви животни.

-приведена е в готовност наличната техника за извършване на дезинфекция.

 

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design