Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 66, АПК, ВР. С ЧЛ. 32, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

вторник 19 март 2019

В Областна администрация Русе с вх. №05-00-1/05.03.2019 г. постъпи искане от Инициативен комитет за провеждане на местен референдум, вписан в регистъра на Общински съвет Русе по чл. 27, ал. 5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС). Подписката за провеждане на местен референдум е внесена с вх. №49/25.01.2019 г. на Общински съвет Русе.

 С искане вх. №05-00-1/05.03.2019 г. Инициативният комитет предлага на Областния управител на Област Русе да насрочи съгласно чл. 32, ал. 3 от ЗПУГДВМС произвеждане на местен референдум по предложение, внесено в Общински съвет Русе с вх. №49/25.01.2019 г.

 Вносителят на предложението за издаване на общия административен акт не е формулирал съдържанието на проекта на самия акт. Предвид специалните норми на чл. 32, ал. 3, вр. с чл. 32, ал. 2, чл. 27, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от ЗПУГДВМС, както и чл. 30, ал. 4 и ал. 5 от с. з., положителен проект на общ административен акт е както следва:

„Насрочвам референдум в Община Русе по искане на инициативен комитет чрез подписка, внесена с вх. №49/25.01.2019 г. на Общински съвет Русе по следните въпроси:

ВЪПРОС 1: Искате ли Общински съвет – Русе, да приеме нормативен акт за опазване на околната среда и здравна защита, съдържащ безусловно следните изисквания за работа на територията на община Русе:

 1. Забранява се, експлоатацията и строителството на инсталации, които отделят в атмосферата емисии на вредни вещества, прах или миризми.
 2. Забранява се горенето на отпадъци и извличане на вторични суровини чрез изгаряне.
 3. Забранява се строене и ремонт на улици, тротоари, алеи и детски площадки с материали, които при температура 60 градуса по целзий отделят вредни вещества.
 4. Горните изисквания са задължителни за всички инвестиционни проекти, за издаване на разрешителни за строеж и АКТ 16 за инсталациите.
 5. Община Русе създава и води публичен регистър на всички отделяни вредни вещества и миризми на територията на община Русе, съдържащ: вид инсталации, количества вредни вещества и местонахождение.
 6. Община Русе създава и поддържа станция за денонощен мониторинг на всички регистрирани инсталации. Данните се събират непосредствено във всички комини, вентилации, врати прозорци и капаци, на помещенията, в които се намират инсталациите. Включването на всички регистрирани инсталации е задължително условие за строежа им и издаване на АКТ 16. Резултатите са достъпни публично и в реално време на сайта на общината.
 7. Забранява се резитбата на здрави дървета и на клони от здрави дървета, без изричното съгласие на най-близо живущите до тях.

ВЪПРОС 2: Искате ли, около производствените и индустриални зони да бъде изграден зелен пояс от многогодишна растителност?

ВЪПРОС 3: Искате ли, дейностите: озеленяване и поддържане на зелените площи; почистване на обществените места; сметосъбиране; сметоизвозване; ремонт, реконструкция и строителство на общинска собственост, да се извършват само от община Русе, без възлагане на други изпълнители?

ВЪПРОС 4: Искате ли, пречистването на питейната вода в община Русе, да се извършва по метод, изключващ ползването на хлор и хлорни съединения?“

Съгласно чл. 30, ал. 4 и ал. 5 от ЗПУГДВМС датата за произвеждане на референдума се определя в един почивен ден не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от решението за референдума.

Основните съображения на инициативния комитет за издаването на акта са изложени в писмото на Инициативния комитет до Председателя на Общински съвет Русе (вх. №49/25.01.2019 г.), към което е приложена подписката. Съображенията са свързани с незадоволителното, дори вредно за жителите на Община Русе състояние на околната среда, като прие евентуален положителен отговор на всички въпроси „би се подобрило значително качеството на околната среда в Община Русе“. Същевременно, при положителен отговор, разходите „не биха се отразили неблагоприятно на финансовото състояние на общината“. Инициативният комитет счита, че всички въпроси са от компетентността на Общински съвет Русе. За всеки отделен въпрос е направено кратко пояснение относно очаквания ефект:

въпрос 1 – ще бъдат определени замърсители на атмосферния въздух на територията на община Русе, ще бъдат контролирани изолирани да спрат замърсяването

въпрос2 – ще бъде създадена преграда между промишлените замърсители и жилищните площи, което ще възпрепятства преминаването на замърсен с вредни емисии атмосферен въздух, както и ще помогне за неговото пречистване

въпрос 3 – ще бъде значително подобрено качеството и контрола на посочените дейности, както и ще допринесе до намаляването на финансовите разходи за тях

въпрос 4 – ще бъде премахнато съществуващото сега обстоятелство питейната вода, ползвана в община Русе при загряване да образува нитрити, които са доказан канцероген.

При липса на законовите основания, както и на основание чл. 65, АПК, административният акт би могъл да е с отрицателен диспозитив:

„Отказвам да насроча референдум в Община Русе по искане на инициативен комитет чрез подписка, внесена с вх. №49/25.01.2019 г. на Общински съвет Русе по следните въпроси:

ВЪПРОС 1: Искате ли Общински съвет – Русе, да приеме нормативен акт за опазване на околната среда и здравна защита, съдържащ безусловно следните изисквания за работа на територията на община Русе:

 1. Забранява се, експлоатацията и строителството на инсталации, които отделят в атмосферата емисии на вредни вещества, прах или миризми.
 2. Забранява се горенето на отпадъци и извличане на вторични суровини чрез изгаряне.
 3. Забранява се строене и ремонт на улици, тротоари, алеи и детски площадки с материали, които при температура 60 градуса по целзий отделят вредни вещества.
 4. Горните изисквания са задължителни за всички инвестиционни проекти, за издаване на разрешителни за строеж и АКТ 16 за инсталациите.
 5. Община Русе създава и води публичен регистър на всички отделяни вредни вещества и миризми на територията на община Русе, съдържащ: вид инсталации, количества вредни вещества и местонахождение.
 6. Община Русе създава и поддържа станция за денонощен мониторинг на всички регистрирани инсталации. Данните се събират непосредствено във всички комини, вентилации, врати прозорци и капаци, на помещенията, в които се намират инсталациите. Включването на всички регистрирани инсталации е задължително условие за строежа им и издаване на АКТ 16. Резултатите са достъпни публично и в реално време на сайта на общината.
 7. Забранява се резитбата на здрави дървета и на клони от здрави дървета, без изричното съгласие на най-близо живущите до тях.

ВЪПРОС 2: Искате ли, около производствените и индустриални зони да бъде изграден зелен пояс от многогодишна растителност?

ВЪПРОС 3: Искате ли, дейностите: озеленяване и поддържане на зелените площи; почистване на обществените места; сметосъбиране; сметоизвозване; ремонт, реконструкция и строителство на общинска собственост, да се извършват само от община Русе, без възлагане на други изпълнители?

ВЪПРОС 4: Искате ли, пречистването на питейната вода в община Русе, да се извършва по метод, изключващ ползването на хлор и хлорни съединения?“

Общински съвет Русе е разгледал подписката на свое заседание, проведено на 21.01.2019 г. като за целта е провел редица подготвителни действия по процедурата, съдържаща се в чл. 29 и чл. 30, вр. с чл. 26, чл. 27 и чл. 28 от ЗПУГДВМС. В изпълнение на чл. 29, ал. 2 от ЗПУГДВМС Председателят на Общински съвет Русе (изх. №50/29.01.2019 г.) е изпратил подписката в структуриран електронен вид на Териториално звено – Русе на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО) за служебна проверка.

 До Общински съвет Русе е пратено по електронния обмен писмо (вх. №103/15.02.2019 г. на Общински съвет Русе, вх. №04-03-19/15.02.2019 г. на Община Русе) от Главния директор на ГД ГРАО с приложен Протокол от 14.02.2019 г. за извършена проверка на подписка за произвеждане на местен референдум с установени 14279 коректни записи.

 След задълбочени дебати Общински съвет Русе е отказал произвеждането на местен референдум по подписка, съдържаща Предложение за провеждане на местен референдум в община Русе, внесено в Общински съвет Русе с писмо вх. № 49/25.01.2019 г.

 Част от мотивите за отказа са инкорпорирани в Предложение №115/20.02.2019 г. на Председателя на Общински съвет Русе, Становище изх. №06.01.16/11.02.2019 г. на Кмета на Община Русе, писмо рег. №К-575#1 от 20.02.2019 г. на Управителя на „В и К“ ООД Русе, както и от множеството изказвания на общински съветници по време на заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Русе и на заседанието на Общински съвет Русе на 21.02.2019 г. Мотивите за отказа могат да се обобщят по следните пунктове:

 • „предложените с подписката въпроси за провеждане на местен референдум на територията на Община Русе са незаконосъобразни, поради противоречие на редица разпоредби от националното законодателство и не отговарят на изискванията на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУГДВМС.
 • решаването им не е от компетентността но общинския съвет, въпросите са уредени от нормативни актове с по-висока степен и не отговарят на изискванията да са точни, кратки и ясни на общоупотребимия език (ПК по здравеопазване и социално подпомагане)
 • въпросите не са прецизирани и водят към цялостно решение на проблема, поставени в този вид са незаконосъобразни (ПК по териториално и селищно устройство)
 • въпросите „не отговарят на правомощията на общинския съвети са незаконосъобразни“ (ПК по бюджет и финанси)
 • да се откаже произвеждането на референдум (водещата комисия по законност, обществен ред и сигурност)
 • по въпрос 4 Управителя на „В и К“ ООД Русе подробно описва процеса и възможностите за пречистване на питейната вода, текущия контрол по качеството на водата, като в заключение счита, че „доставяната до потребителите вода отговаря напълно но изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и е напълно безопасна за здравето на населението“.

         По въпроса за допустимостта на искането, следва да се отбележи, че хипотезите, в които областният управител е компетентен на насрочи референдум законодателят (според специалната норма на чл. 32, ал. 3, ЗПУГДВМС) описва при осъществяване на следни факти:

 1. общинският съвет не приема решение за насрочване на референдум и неговият отказ се обжалва и 
 2. наличие на една от следните предпоставки:
 • В случай че административният съд постанови решение, с което отменя отказа за произвеждане на референдум, общинският съвет е длъжен да насрочи референдума в предвидените по чл. 30, ал. 4 срокове, които текат от обявяване на решението на съда (чл. 32, ал. 2, ЗПУГДВМС)
 • Общинският съвет приема решение за произвеждане на местен референдум, когато това е поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права в съответната община, район или кметство, и не противоречи на ограничението по чл. 26, ал. 2 от ЗПУГДВМС (чл. 27, ал. 2 от ЗПУГДВМС)
 • Ако в срок до един месец след обявяване на решение на общинския съвет инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права на съответната община, поиска да се произведе референдум за одобряване на решението, кметът на общината определя датата на референдума, който трябва да се произведе в срок до два месеца от постъпване на искането. (чл. 27, ал. 3 от ЗПУГДВМС).

При липса на едно от посочените по-горе основания, областният управител не е компетентен да разгледа искането, поради което започналото производство следва да се прекрати като се постанови изричен отказ за образуване на производство. Към настоящия момент не са налице необходимите данни относно оспорване отказа на общинския съвет, както и наличие на подписка, съдържаща подписите на не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права в Община Русе. Същите следва да се издирят в хода на производството.

Основните мотиви на Инициативният комитет (според искане вх. №05-00-1/05.03.2019 г.) да предложи издаване на акта от Областния управител на Област Русе са свързани с броя на подписите в подписката, начина на установяването им от ГД ГРАО и съответно дали те са 1/10 или 1/20 от гражданите с избирателни права в Община Русе. С оглед необходимото събиране на всички изискуеми обстоятелства, е изпратено писмо до МРРБ, на вниманието на ГД ГРАО с цел отговори на поставените от Инициативния комитет въпроси по отношение установените коректни записи в подписката.

Формата за участие на заинтересованите лица съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1, АПК е с предложения и възражения, изпратени до областния управител по един от следните начини :

 1. по пощата на адрес гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6
 2. по ел. поща на адрес governor@ruse.bg,
 3. на гишето на администрацията в Центъра за административни услуги гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 1

Срокът за участие на заинтересованите лица съгласно чл. 69, ал. 2, АПК е едномесечен от оповестяване на настоящото уведомление.

 Съгласно чл. 66, ал. 1, АПК настоящото уведомление следва да се изпрати на участниците в производството: Инициативния комитет, на „В и К“ ООД Русе, Община Русе чрез Кмета на Община Русе и Общински съвет Русе.

Не се установява вероятност актът да засегне права, задължения или законни интереси на заинтересовани граждани от съседни държави, поради което съгласно чл. 70, АПК не е необходимо участието им производството.

На основание чл. 68, АПК  заинтересованите лица имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design