Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Търсят средства за допълване бюджетите на средищните училища

вторник 31 май 2011

 

Да се потърсят възможности за допълване бюджетите на средищните училища, включително чрез целеви субсидии, за издръжката на училищните им автобуси. Това гласи първото от общо 10-те решения взети на днешното заседание на Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт. То беше председателствано от Веселин Додев -  директор на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областната администрация. Отговорници за изпълнението на това решение са РИО на МОМН, както и ресорните членове на комисията по общини. Ето и останалите решения, одобрени по време на днешното заседание:

  •  РИО на МОМН, общинските администрации, детски градини и училища да включат в плановите си дейности, водещи до обединяване усилията им за пълноценното включване на децата от етническите малцинства в предучилищното и училищно образование.

Отговорник: Иван Григоров

Срок: постоянен

  •  При провеждане на мероприятия от РИО и общините за постигане на ефективна организация на учебния процес да се отчита мнението на НПО и родителската общност.

Отговорник: РИО на МОМН

         Срок: постоянен

  •  При подготовка на държавния план-прием РИО на МОМН да отчете резултатите от системата за проучване и прогнозиране потребностите на пазара на труда по териториален и отраслов признак.

Отговорник: РИО на МОМН

         Срок:постоянен

  •  Да се проучи възможността и създаде организация за извършване на проверка и анализ на състоянието на материално-техническата база, спазването на условията на труд и качеството на организация на целодневното обучение съвместно с Дирекция „Инспекция по труда” Русе.

Отговорник: Елка Симеонова, Илия Костов, Кремена Кръстева

Срок: 30 юни 2011г.

  • Да се разгледат резултатите от проведения преглед на професионалното образование в община Русе.

Отговорник: Енчо Енчев

Срок: 1 месец след провеждане на прегледа

  •  Изпълнените дейности по проекта и постигнатите резултати да бъдат популяризирани на територията на Област Русе и изпратени на останалите общини за сведение и предприемане на действия по тяхна преценка.    

Отговорник: ресорните членове на Комисията по общини

         Срок: юли 2011 г.

  • Резултатите от проекта да се разгледат в Областната комисия по трансгранично сътрудничество.

Отговорник: Пенка Попова

         Срок: октомври 2011г.

  •  До 15 юли 2011г. да се представят теми, относими към политиките по образование, младежки дейности и спорт, по които членовете на Комисията да докладват и предложат проекти за решения.

Отговорник: членовете на Комисията

         Срок: 15 юли 2011 г.

  •  Да се изпрати до всички общини информация за отворена процедура за кандидатстване с проектни предложения в областта на спорта.

Отговорник: Кремена Кръстева

Срок: 5 юни 2011г.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design