Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Туризъм и култура

Туризъм

Потенциал на Област Русе за развитие на туризма Област Русе заема особено място в българската национална история и притежава богато културно-историческо наследство, включително паметници от световно значение като Ивановските скални църкви. Областта разполага с уникални природни дадености, като Дунавското крайбрежие, Природния парк „Русенски Лом” и т.н. В непосредствена близост се намират Поддържаният резерват „Сребърна”, включен в списъка на световното природно наследство на Ю НЕСКО, Тракийската гробница край с. Свещари, близо до гр. Исперих, също паметник на Ю НЕСКО, Велико Търново и Арбанаси. Област Русе и Северен централен район като цяло към настоящия момент имат ниски приходи от туризма, спрямо водещите области в това отношение Варна и Бургас. Област Русе има своите шансове като туристическа дестинация, ако правилно изгради туристически политики и не повтаря урбанистични грешки, характерни за Черноморието и някои планински курорти.

Природен парк „Русенски Л о м ” Обявен е за защитена територия през 1970г. и обхваща поречията на река Русенски Лом - последен десен приток на р. Дунав и притоците й между селата Сваленик, Писанец, Кошов и Иваново. Площта му е 32 000 дка. Богатото биологично разнообразие и ландшафт, уникалното културно-историческо наследство превръщат парка в притегателен център за развитието на вътрешен и международен туризъм, рекреационно ползване и развиване на научно-изследователска дейност.

Поломието (в по голямата си част съвпадащо с природен парк „Русенски Лом”) е богато на културно-исторически паметници със световно, национално и местно значение (Археологически резерват Ивановски скални църкви под егидата на Ю НЕСКО, Архитектурен резерват Средновековен град Червен) благоприятстват развитието на туризма в различни профили - познавателен, еко-туризъм, риболов, разходки на велосипеди или на коне.

Природен резерват „Бели Лом”е разположен по поречието на р. Бели Лом, югоизточно от гр. Ветово в местността Голямата кория, с основна функция - да се запазят характерни за Лудогорието горски екосистеми с присъщия им растителен и животински генетичен фонд и редки видове. Екопътека с дължина 14 км с места за отдих и заслони свързва село Писанец и град Ветово. Тя е изградена по проект „Екотуризмът – перспектива за развитието на две малки общини“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. В с. Писанец е ремонтирано старото каменно училище от 19 век и същото е оборудвано като информационен център за посетителите на Природен парк „Русенски Лом“ и Защитена зона „Ломовете“ от мрежата „Натура 2000“ .

Рибарниците при с. Мечка са орнитологично важно място, гнездилище на водоплаващи и други птици. Намира се в местността Стълпище край с. Мечка на брега на р. Дунав. Рибарниците при гр. Ветово - природна забележителност. Разположени са по поречието на р. Бели Лом в землищата на гр. Ветово и гр. Цар Калоян. Предназначени са за запазване местообитанията на червения ангъч.

Пещера „Орлова чука” - природна забележителност. Намира се на 35 км южно от гр. Русе и на 3 км североизточно от с. Пепелина, в долината на р. Черни Лом. Пещерата с площ от 800 дка е втора по дължина в България - над 12 км с галериите. Проходимата дължина на пещерата е около 1 300 метра. Обитава се от 15 вида пещерни животни, от които 8 вида прилепи.

Манастирът „Света Марина” при с. Каран Върбовка е единственото място в Област Русе, където има действащ минерален извор. От 2003 г. бившата бригадирска база е предоставена на Българската Православна Църква. Възможни бъдещи решения са: балнеоложки център; дом за стари хора; изграждане на база за екотуризъм.

Влажна зона „Калимок-Бръшлен” - защитена местност, обхващаща територия и от съседната Силистренска област. Основна функция - да се запазят характерни за р. Дунав блатни екосистеми с присъщия им растителен и животински фонд. Екосистема по поречието на р. Янтра - красиви природни формирования, разположени на територията на две общини - Бяла и Ценово. Културно-историческо наследство Културно-историческото и архитектурното наследство е съхранено и сравнително добре проучено, като на най-стойностната му част е присъден статут „паметник на културата” по реда и условията, определени със Закона за паметниците на културата и музеите и основаните на него подзаконови актове. Поставените под защита недвижими обекти на културно-историческото наследство в разглеждания териториален обхват са разнообразни по вид и хетерогенни по отношение на моментното им физическо състояние, степен на социализация (експонираност, респективно съвременно ползване и достъпност) и разположение в селищна, съответно извънселищна среда. Като обект на изследване в контекста на туристическите потенциали, това е свързано с наличието на условия за достъпност и със степента на осигуреност с обслужваща, респ. туристическа инфраструктура.

Специфичен ресурс за развитие на туризма е и богатата и уникална за страната архитектура на стария Русе от края на 19-ти началото на 20-ти век в стил „барок” и „сецесион”, дело на италиански, австрийски, немски и български архитекти. Списъкът от сградите в този стил е много дълъг, но емблематична за гр. Русе, е сградата „Доходното здание” (днес ДТ „Сава Огнянов”). Добре развита е мрежата от музейни експозиции към Регионален исторически музей - Русе. Сред тях се открояват Музеят на градския бит - „Къщата на Калиопа” и Музеят на транспорта, които са уникални за страната. През есента на 2002 г., след извършена реставрация по програма „Красива България”, е открита Експозицията на открито „Сексагинта Приста”. Завършен е и ремонтът на „Пантеона на възрожденците”.

Специално проучване на антропогенните туристически ресурси на Северна България идентифицира на територията на Област Русе около 30 обекта, които могат да се разглеждат като ресурсни, и които само отчасти се покриват с паметниците на културата.

Културно-историческото наследство, като основен туристически ресурс, е силно концентрирано главно на територията на общините Русе и Иваново. В Община Две могили и Община Бяла то е с по-малки пунктове на концентрация. Обектите на културно-историческото наследство притежават туристически потенциал, макар че не във всички случаи сегашният им статус (физическо състояние, експонираност, начин на функционално използване, достъпност, осигуреност със съпътстващо туристическо обслужване) позволява оптимална реализация на този потенциал. Традиции - местен фолклор, бит, занаяти, ритуали, кухня и др. По-голямата част от общините в Област Русе имат излаз на р. Дунав, като разполагат и с други естествени (Ломовете) и изкуствени водоеми. Това обуславя наличието на традиции в риболова, рибовъдството, рибната кухня и производство на рибни продукти. Екзотиката на средата и бита в т.нар. „рибарски селища” (съществуващи и като вероятност за бъдещо изграждане), съчетани с възможностите за развитие на водни спортове, представляват значителен ресурс за обогатяване на предлагания туристически продукт. Запазените традиции в местните занаяти могат да бъдат предложени като туристическа атракция - бъчварството, дърводелството, добив и обработка на камък по традиционни способи, тъкачеството, ръчното плетиво и бродерия с традиционни мотиви. Трансформирането на този потенциал, характерен за малките общини и населени места, в туристически продукт, обаче, е затруднено от ниската степен на благоустроеност и от липсата на приемливи от съвременна гледна точка санитарно-хигиенни и битови условия. Стопански дейност и с туристически потенциал Някои от стопанските дейности на русенската икономика също притежават потенциал за обогатяване на предлагания туристически пакет с допълнителни атракции. Такива са: • рибовъдството и риболовът - възможности за организиране на спортен риболов; • лозарството, винопроизводство и овощарството - възможности за дегустация на местни вина, участие в гроздобер и др. атрактивни форми за полагане на земеделски труд; • отглеждане на култивирани гъби в изкуствени и естествени пещери и организиране на дегустации; • участие в дейности по отглеждане на дивеч, в спортен лов в ловните стопанства; • участие в дейности по отглеждане на ездитни коне, обучение и езда. Турист ическа инф раст рукт ура Град Русе разполага с много добра хотелска база, наблюдава се и значително подобряване на хотелския продукт през последните няколко години.

Кадрови ресурси

От 2003 г. в Русе има специализирано учебно заведение за подготовка на кадри по хотелиерство и туризъм - Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов”, в която се подготвят общо 600 ученици по 12 специалности, свързани с туризма, хотелиерството, кетъринга и общественото хранене. Сериозен остава проблемът свързан с липсата на организирана система за професионална квалификация и преквалификация за работещите в областта на туризма - мениджъри и изпълнителски кадри. По тази причина се чувства остър недостиг на квалифицирани кадри. Кризата се задълбочава и поради факта, че тези професии се търсят много в чужбина и много млади хора от региона, получили образование и квалификация в страната, се реализират в страни на ЕС, на българското Черноморие или пък на наши и чужди кораби, където се предлага по-атрактивно заплащане.

Туристически поток

През последните години туристическият поток, насочен към общините в Област Русе, бележи постоянен ръст. Този ръст съответства както на развиващата се леглова база, така и на засилващия се интерес към туристическите обекти. В структурата на туристическия поток, който се реализира в туристическия ареал на областта, преобладава вътрешният туризъм, без съществени различия в средния престой на българските и чуждестранните посетители.

Туристическа дейност

Сезонността на туризма в Област Русе е слабо изразена.При българските посетители се наблюдава по-слаб летен сезон, типичен за градския туризъм. Пиков сезон за чуждестранните туристи е лятото.Структурата на туристическите дейности (туроператорски, туристическа, агентска и информационна) показва следните основни характеристики: • определяща в цялата област е структурата на дейностите в Община Русе и по-точно в град Русе, където са съсредоточени най-голям процент от активните фирми в отрасъла; • водеща туристическа дейност е настаняването, в което категорично доминира хотелиерството; • в останалите общини се осъществява сателитен тип туристическа дейност, която е изцяло зависима от културния и икономически център гр. Русе; • все още слабо е развито семейното хотелиерство, както в Русе, така и в останалите общини; • незадоволително е развитието на туристическата информационна дейност. 0 От значение е да се отбележи, че туризмът е мощен стимулатор за развитието и на останалите отрасли от икономиката в Област Русе. След приемането на България за член на ЕС потокът на туристи в национален мащаб рязко се е увеличил, а особен интерес към страната ни проявяват туристите от Румъния. Област Русе, като най-близка дестинация и граничеща с Румъния, също се радва на засилен интерес. Негативно се отразяват въведените такси за преминаване през Дунав мост, липсата на адекватна инфраструктура и изключително неприветливия вид на крайбрежната зона. Привличането на туристи, чрез промотиране на специфичното природо-географско разположение на Област Русе, историческите и културни забележителности все още не дават значими резултати в тази посока. Това се дължи преди всичко на недоразвитата мрежа от места за настаняване, недостатъчно интересни атракции и интегрирани туристически пакети и маршрути. В повечето случаи местата за настаняване извън град Русе се използват за уикенд почивки и разходки, без да се използват пълноценно всички възможности на даденостите в региона. По същите причини чуждите туристи, посещаващи областта, проявяват интерес само към опознавателни индивидуални и групови посещения, но не и към по-продължителен престой. Общините са и основните бенефициенти по отношение развитието на туристическата инфраструктура. В тази връзка възможностите, които предоставят ОП, следва максимално да бъдат използвани за създаване и промотиране на природни, културни и исторически атракции, туристически маршрути и пътеки, посетителски центрове и модернизация на довеждащата инфраструктура. Особено важно е да се подчертае необходимостта от сдружаване на общините, както и насърчаване на партньорство между всички заинтересовани страни за изготвянето на интегрирани туристически продукти за Област Русе.


 

Култура

В Област Русе повече от 260 сгради са паметници на културата. Чрез повече от 20 сгради Област Русе се вписва в международната инициатива „Знак за европейско наследство” – съвместен процес на Европейския парламент и Съвета на Европа.

През 2010 г. се проведе Десети национален фолклорен събор „Копривщица 2010”, където се представиха фолклорните състави на Област Русе. От 416 участника в събора, плакети бяха присъдени на 18 състава, а мъжката група, представила се с обредната игра „Джамал” е отличена с награда от Национална програма „Живи човешки съкровища” .

На територията на Област Русе към 31.12.2008 г. функционират 88 читалища 16, от които в градовете и 72 в селата. Те осъществяват разнообразна читалищна дейност в различните сфери на изкуството, науката, културата, социалните услуги и туризма и подпомагат оформянето на културно-просветния облик на областта. Многобройните им състави намират изява извън пределите на региона и страната и се превръщат в истински културни посланици на България в Европа и света.

Общините подпомагат читалищата на тяхна територия, като финансово обезпечават провеждането на читалищни мероприятия, поемат транспортните разходи за престижни участия на читалищни състави в събори и фестивали в страната, в отделни случаи отпускат парични средства за ремонти, поддръжка на техниката и годишен абонамент. Все повече читалища започват да работят по проекти и програми. За съжаление все още липсва необходимият капацитет от специалисти, особено в малките населени места, който да подпомогне развитието на този процес. Сградният фонд на читалищата е в сравнително добро състояние. Периодично се извършват ремонти – предимно частични.

Всяка година през месец март град Русе се превръща в музикална столица на България, в място за срещи на артисти от световната музикална сцена. Световният фестивал „Мартенски музикални дни” се провежда вече 50 години в град Русе, като дава възможност за изява и развитие на млади таланти в областта на музиката. Той е един от мощните културни агенти на територията на България за стимулиране развитието на съвременното българско композиторско творчество. „Мартенски музикални дни” е институция с модерна програма, включваща атрактивни международни проекти, разположени в широкия диапазон от барока до съвременната музика и джаза, с участието на световноизвестни артисти и състави от 13 страни на Европа и света.

Част от всички значими събития в културния живот на град Русе е Духовият оркестър, който продължава музикалните си традиции от създаването си през 1963 г. Носител на множество престижни награди и отличия, оркестърът непрекъснато обновява и обогатява репертоара си. Той заема достойно място в културния и обществен живот не само в град Русе, но и в страната.

В Община Русе функционира Младежки дом, чиято дейност е фокусирана върху работа с младежи в сферата на културата и неформалното образование. Всяка година там се организират разнообразни клубни дейности като различни видове танци, театрална академия, дискусионни форуми. Подготвят се още мултимедийни презентации, международни младежки обмени и инициативи.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design