Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Северен централен район с индекс за климатична сигурност

неделя 20 февруари 2011

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството участва като партньор в проект „Региони за устойчива промяна” (RegionsforSustainableChange, RSC) по програма INTERREGIVCна ЕС за периода 2008 – 2011 г. с обща стойност над 2 150 000 евро. Проектът е партньорство от 12 организации от 8 страни–членки на ЕС. (Великобритания, Полша, Унгария, Италия, Испания, Австрия, Малта, България), които имат за цел да подпомогнат прехода а регионите в ЕС към нисковъглеродно икономическо развитие. Основните дейности по проекта са:

  • Начален доклад за оценка на състоянието на партньорските региони (по отношение нанисковъглеродните икономики)
  • Доклад с критерии и индикатори за климатично сигурен регион, който ще подпомага европейските региони да прегледат съществуващите нисковъглеродни индикатори и да разработят нови
  • Макроикономически анализ на три от партньорските региони, който да установи структурните промени, които са  необходими за постигане на нисковъглероден статус. 
  • Доклад за ролята на екологичната оценка/оценката на устойчивостта  за подобряване на интеграцията на въпросите, свързани с изменение на климата и нисковъглеродните икономики в документите за планиране на регионалното развитие
  • Семинари за изграждане на капацитет
  • Методическо ръководство за интегриране на въпросите, свързани с климатичните промени в програмите за регионално развитие
  • Пилотни дейности

В първата фаза на проекта беше създаден Регионалния индекс за климатична сигурност, измерващ способността на партньорските региони да се справят с проблемите, свързани с изменението на климата. Индексът оценява и следи състоянието на регионите въз основа на седем ключови показателя: Емисии на парникови газове;Енергийно потребление; Енергия от ВЕИ; Политическа рамка; Институционален капацитет; Социално - политическо положение; Финансови инструменти.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълни пилотна дейност, насочена към интегрирането на Регионалния индекс за климатична сигурност(РИКС) в системата за мониторинг на регионалните планове за развитие в България. Задачата, координирана от МРРБ и изпълнена от екип от външни консултанти, започна с анализ на приложимостта и ограниченията на оригиналния РИКС, имайки в предвид характеристиките на регионалната система за планиране в България (ниво NUTS2). Методологията за изчисление беше адаптирана, бяха събрани необходимите количествени и качествени данни, изчисли се РИКС за Северен централен район и останалите пет района от ниво 2 в България и резултатите за всеки регион бяха анализирани. Докладът е достъпен на следния адрес: http://www.rscproject.org/docs/Microsoft_Word___Final_Report_RSC_1.pdf

През 2011 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изпълни и друга пилотна дейност: Изготвяне на Макроикономически анализ на потенциала на регионите в България за развитие на „зелена” икономика.

За информация и контакти: http://www.rscproject.org/

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design