Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА БЕШЕ СРЕД ДИСКУТИРАНИТЕ ТЕМИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

сряда 24 април 2019

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова представи политическата и законова рамка за развитието на социалната и солидарна икономика в България.

В презентацията си тя представи детайлно приетия през октомври 2018-та година Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, като неговата цел е развитието на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл със специални правила. Идеята е по този начин да се подобри достъпа до заетост и обучение и намаляване на социалното неравенство, посредством оказване на подкрепа на уязвимите групи от обществото.

На практика социалните предприятия осъществяват своята икономическа дейност като част от персонала са хора от уязвими групи или като печалбата преимуществено се разходва за социална дейност. Те могат да бъдат два класа А или А+. При клас А финансовият резултат след данъчно облагане се разходва 50% и не по-малко от 7500 лева за социална цел. Не по-малко от 30% и не по-малко от 3 лица, работещите в предприятието трябва да бъдат хора с увреждания, безработни, лица до 29 години, безработни лица над 55 години, лица, отглеждащи деца с увреждане, лица, зависими от алкохол или наркотици, бездомни и др. Социални предприятия от Клас А+ трябва да отговарят на всички условия, т.е. на т.н. идеално социално предприятие или на условията за клас А, както и на поне едно от следните: социално добавената стойност се осъществява в административните граници на общини с висока безработица, разходва се 50% и не по-малко от 75000лв. за социална дейност, най-малко 30 от работниците са лица от уязвими групи и са работили без прекъсване през последните шест месеца.

Също така ще се предлагат и насърчителни мерки, сред които и осигуряване на достъп до електронна платформа, чиято цел е да спомогне за промяна на навиците, нагласите и мисленето на хората и бизнеса за социалното предприемачество, като тя съчетава характеристиките на онлайн магазин и социална мрежа.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design