Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

РАЙОНИРАНЕТО НА СТРАНАТА БЕШЕ ДИСКУТИРАНО ПО ВРЕМЕ НА СЪВЕТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

четвъртък 30 май 2019

Областният управител на област Русе Галин Григоров участва в редовното заседание на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството, което беше водено от заместник-министъра Деница Николова.

По време на заседанието бяха представени резултатите от извършената междинна оценка на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012 – 2022 г., като беше посочено, че шестте района от ниво NUTS 2 ще се запазят до 2027 г.

„Регионалното развитие трябва да бъде разглеждано през призмата на цялостната територия на страната с нейните специфики, особености, географски дадености, за да може с наличния ограничен ресурс да намираме най-подходящите инвестиции, водещи до икономически подем на регионите. Не трябва да търсим еднаквостта между шестте района, а възможностите да изведем различното в тях, което да доведе до по-голям ръст на икономиката и намаляване на регионалното различие“, заяви Николова.

Очаква се в началото на есента да бъдат представени промени в Закона за регионално развитие, касаещи обединяване на национално ниво на документите за стратегическо и пространствено планиране, които ще дадат по-ясна посока за развитие на територията. Ще се търси възможност за обединяване на регионалните планове за развитие с регионалните схеми за пространствено развитие, които ще бъдат основополагащи за инвестициите за периода до 2027 г. Подготовката им вече започна, като в края на годината трябва да са готови първите варианти, които да бъдат подложени на дискусии.

Общинските планове за развитие, към които се присъединяват интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, ще включват приоритети и инвестиции, фокусирани върху града като център за растеж. Важно е общините да започнат подготовката на плановете си за развитие с хоризонт след 2020 г. още сега. Те ще допринесат за извеждане на най-важните приоритети за региона, които ще са предопределящи за бъдещия инвестиционен процес.

Необходимо е да бъде обърнато внимание на това, че се очертава подход, при който оперативните програми да могат да насочат ресурс към съответния регион спрямо приоритетите, изведени в регионалните схеми за пространствено развитие.

Предвиждат се промени във функциите, отговорностите и обхвата на регионалните съвети за развитие, така че да участват в определянето на приоритетните проекти за даден регион, водещи до икономическо развитие. Предстоят отворени дискусии до края на лятото съвместно със Световна банка за определяне на структурата, функциите и отговорностите им, както и механизмите, по които ще изпълняват дейностите си. Инвестициите на териториално ниво трябва да отразяват от една страна секторните политики, но като се съблюдава и принципът „отдолу нагоре“, т. е. значимите и ключово важни проекти за дадена територия да се инициират от ниво регион.

Социално-икономическият анализ на районите в България е базата за разработване на регионалните схеми за пространствено развитие, в следствие на които ще се изведат приоритети за всеки от регионите.

Очаква се първи вариант на схемите за пространствено развитие да бъде предложен за дискусия в края на тази година. Амбицията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е тогава да се стартират обсъждания по отношение приоритетите за регионите, като паралелно ще  се работи върху структурите на регионалните съвети, подготовката на инвестиционния процес и обвързването му с финансиране от страна на европейските фондове и националния бюджет.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design