Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

петък 28 юни 2019

Днес, 28-ми юни 2019 г., в Областна администрация Русе се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК) на Северен централен район (СЦР).

Настоящото заседание се свика и откри от областния управител на област Русе и председател на РСР на СЦР г-н Галин Григоров на основание чл. 52, ал. 2, т.1 и във връзка с чл. 53, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

По време на заседанието секретарят на РСР на СЦР и началник на отдел „Северен централен район“, ГД „СППРР“, МРРБ г-жа Тамара Кулева представи Годишния доклад за напредъка по изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014 – 2020) за 2018 г., като след гласуване той беше одобрен. Съгласно отчетеното изпълнение на РПР на СЦР (2014-2020 г.) за 2018 г., общият напредък се характеризира с растеж, но с бавни темпове, със задълбочаващи се демографски проблеми и вътрешнорегионални и междурегионални различия.

Представителите на Управляващите органи по Оперативните програми запознаха присъстващите с актуална информация относно напредъка по изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северен централен район.

В края на заседанието областният управител на област Разград г-н Гюнай Хюсмен пое председателството на РСР на СЦР от областния управител на област Русе г-н Галин Григоров. Мандатът на новия председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район е от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г., като за негов заместник беше избран кметът на Община Разград д-р Валентин Василев.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областни управители и техни заместници на областите от Северен централен район, представители на общините от областите в Северен централен район, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design