Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Проекти

 

Проекти на Областна администрация – Русе

Проект МАРТЕ
„Използването на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма“ по програма REC-RDAP-GBV-AG-2019.

 

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ
Подобряване на транспортната достъпност на гр.Русе чрез изграждане на градска железница

 

Проект „Гражданско участие в интеграционната политика“ Бенфициент Клуб „Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областна администрация – Русе.

Проект “Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация Русе чрез надграждащи и целенасочени обучения ” по приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13 и Договор № A 13-22-11/28.04.2014 г.

Проект „Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация – Русе” по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08 и Договор № ЦA12-22-24/12.08.2013г.

Доклад относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация Русе" за месец ноември 2013г.
 
Доклад относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация Русе" за месец декември 2013г.
 
Бюлетин относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация Русе" за месец септември, октомври, ноември и декември 2013г.
 
Бюлетин относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект
"Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация Русе"
за месец януари 2014г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справка на проектите в област Русе към 04.07.2017 г.

Справка по Програмата за развитие на селските райони 2007 –2013 г

Справка по приключени проекти по оперативни програми в Област Русе към 04.07.2013 г.

Справка по текущи проекти по оперативни програми в Област Русе

Справка за сключени договори по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. в Област Русе

Справка по проекти по програми за териториално сътрудничество Област Русе към 04.07.2013 г.

 

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design