Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИСБАЛАНСИ ЩЕ БЪДЕ ВОДЕЩ ПРИОРИТЕТ ЗА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ СЕДЕМ ГОДИНИ

четвъртък 15 октомври 2020

Интегрираните териториални инвестиции, включващи комплекс от мерки за постигане на пълен ефект за една територия, ще са основата за изпълнението на новата оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 година. В следващите седем години така ще продължи подкрепата за модернизация на различната по вид инфраструктура, като здравна, социална, образователна, културна, туристическа и спортна, а също така на този принцип ще се базират жилищната политика, обновяването на квартали и специфични територии от градовете, енергийна ефективност и кръгова икономика, както и инвестициите за устойчива градска мобилност.

Това стана ясно от провелата се днес онлайн среща между представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други заинтересовани страни, сред които бяха и експерти от Областна администрация Русе.

В новия програмен период съответните проекти ще се изпълняват чрез интегриран териториален подход и ефективно използване на потенциала на всяка територия в тесен диалог и сътрудничество между институции, работещи на различни нива на управление, както и други заинтересовани страни, действащи на съответната територия. Освен това програмата ще се изпълнява и чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции, като дейностите, които ще се подкрепят, трябва да бъдат предварително идентифицирани в териториалните стратегии на регионите за планиране от ниво 2 и в плановете за развитие на големите общини, т.е. ще се спазва т.нар.  подход „отдолу-нагоре“.

Ще се подкрепят и мерки за насърчаване на икономическата активност, като техническа инфраструктура за бизнес и предприемачество. Паралелно особено внимание ще се отделя и на развитието на индустриалните зони и паркове. В областта на пътната инфраструктура приоритетно ще се подкрепят проектите за рехабилитация на пътищата I – III клас от републиканската пътна мрежа извън TEN-T мрежата.

Основната цел при изпълнението на програмата е да се създадат жизнени, икономически силни и устойчиви региони, както и намаляване на неблагоприятните демографски тенденции и регионални различия, чрез увеличаване на икономическия растеж и насърчаване на балансираното териториално развитие.

Програмата ще има 2 специфични приоритета – един за интегрирано градско развитие, включващ десетте най-големи общини в страната – Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград и друг – за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в който попадат още 40 общини с население на общинския център над 15 000 души.

Предстоят още редица обществени консултации и провеждането на срещи във връзка с реализирането на съответните регионални политики.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design