Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Представиха резултатите от проекта „Управление на пътищата в трансграничния регион Гюргево – Русе – стратегия за успех”

сряда 14 март 2012

 

Резултатите от проекта „Управление на пътищата в трансграничния регион ГюргевоРусестратегия за успех” (MIS CODE 2) бяха представени на пресконференция в днес. В нея участваха представители на партньоритеОбластна администрацияРусе, Окръжен съветГюргево и РУ „Ангел Кънчев”.

В качеството си на координатор по проекта, зам.областният управител Петър Даскалов презентира постигнатото в рамките на проекта:

·         Осъществяване на съвместно инфраструктурно проучване на комуникационната и пътната инфраструктура в трансграничния регион ГюргевоРусе;

·         Въвеждане на действие на ГИС-система;

·         Направени 1300 въздушни снимки и сателитни образи;

·         3 сървъра, 36 компютъра, 2 киоски (киоските са разположени на граничните пунктове от българска и румънска страна);

·         Първата дигитална карта на трансграничния регион ГюргевоРусе;

·         Подобрен институционален капацитет на местните и регионалните власти;

·         Денонощно функционираща система за информиране на населението.

 

Дейностите, реализирани в рамките на проекта, са:

·         Създаване на дигитална карта на Област Русе и окръг Гюргево с база данни за всички пътища (републикански, общински, местни);

·         Създаване на административно-информационна система за визуализация и наблюдение на пътния трафик по направлението БукурещГюргевоРусеБяла;

·         Информационна система за анализ на данните от контролните точки в пътния участък БялаРусеГюргевоАдунаци Копачени;

·         Създаване на информационна система за извеждане на обобщена информация за състоянието на пътната обстановка.

 

В рамките на дейностите по проекта, с които беше ангажирана Областна администрацияРусе, беше осъществено Общо проучване за пътната и комуникационната мрежа от трансграничния регион ГюргевоРусе, в т.ч. две проучвания, както следва:

·         Инфраструктурен анализ относно интегрираната информационна система за управление на трафик контрола;

·         Анализ на потенциалните характеристики на отделните елементи на системата за контрол на трафика за постигането на съвместно решение за управление на пътния транспорт в трансграничния регион ГюргевоРусе.

Тази задача беше реализирана от подизпълнителя на Областна администрацияРусеконсорциум „ТАИК“.

За популяризиране на дейностите и резултатите по проекта бяха организирани 4 семинара и 2 конференции, в които взеха участие над 250 представители на местните и регионални власти, публични институции, академичните и бизнес среди.

Участниците в 6-те събития бяха запознати с всички новости по отношение използването на интелигентни транспортни системи за управление и контрол на автомобилния трафик, както и с перспективите и същевременно пречките за тяхното въвеждане и използване в България и Румъния.

Проект „Управление на пътищата в трансграничния регион ГюргевоРусестратегия за успех“ е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество РумънияБългария 2007 – 2013г. Той кореспондира с приоритетна ос №1 на програмата: „Достъпностподобрена мобилност и достъп до транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура в трансграничния регион“ и в частност с ключови области на интервенция:

·         №1 „Подобряване на сухоземните и речните трансгранични съоръжения“;

·         №2 „Развитие на информационни и комуникационни мрежи и съответните услуги в трансграничната зона“.

 

Проектът се реализира под ръководството на Окръжен съветГюргево, в партньорство с Областна администрацияРусе и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

 

Общата стойност на проекта е 1 444 203,60 евро, като:

·         Бюджетът за Окръжен съветГюргево е 1 098 038,60 евро

·         Бюджетът за Областна администрацияРусе е в размер на 296 352 евро

·         Бюджетът за РУ “Ангел Кънчев е 49 813 евро

 

По източници на финансиране, средствата се разпределят, както следва:

·         Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР): 84%

·         Съфинансиране от Държавния бюджет: 13%

·         Собствено участие на бенефициента: 3%

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design