Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Предприемат активни мерки за борба с доматения молец

вторник 28 февруари 2012

 

Да се създадеорганизация за по-ефективна борба с доматения миниращ молец. Това е едно от решенията взети на редовното заседание на Областната комисия „Земеделие, рибарство и селски райони” днес. На него, началникът на отдел „Растителна защита” към ОДБХРусе  Йордан Маринов изнесе доклад за морфологичните и биологични особености, поведението и вредната дейност на TUTA ABSOLUTA (доматен миниращ молец) и борба срещу нея. Строгите мерки за борба с вредителя се налагат заради особеностите на насекомотото може да създаде голям брой поколения, води скрит начин на живот, има голям брой гостоприемници и липсват ефективни методи за противодействие, а потенциалните щети, които може да нанесе на селскостопанската продукция са големи.

На заседанието на комисията бяха обсъдени и актуалните възможности за подпомагане на бенефициенти от Държавен фонд „Земеделие”. Директорът на териториалното звено на фонда в Русе Димитър Кънчев изнесе доклад, придружен с презентация относно нововъведените мерки. Стана ясно, че ДФ „Земеделие” предлага субсидия в размер на 50% от цялата инвестиция на бенефициентите, които кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Размерът на субсидията варира според различните направления. В случай, че бенефициентите не могат да осигурят другата половина от сумата, ДФ „Земеделие” има възможност да ги кредитира при изгодни условия.

          Дейността и текущите приоритети на Националната служба за съвети в земеделието бяха представени от Анета Джелепскаглавен експерткоординатор НССЗ - офис Русе.

На заседанието бяха взети следните решения:

1.Да се организират работни срещи с кметовете на общини в област Русе и председателите на Общинските съвети за разясняване на мерките, касаещи кандидатстването на общините по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. за настоящата 2012 година;

2. Да се инициира работна среща за идентифициране на проблемите в областта на пчеларството и набелязване на мерки за разрешаването им;

          3. Да се организират работни срещи с кметовете на общини в област Русе, сцел оказване консултантска помощ от страна на НССЗофис Русе на земеделските производители, сдружения и други организации, свързани със земеделието, както и разясняване условията за кандидатстване по Мярка 141.

4.Областната комисия по земеделие, рибарство и селски райони препоръчва на Областна дирекция по безопасност на храните да засили контрола за стриктното спазване на изискването за извършване на авиационно третиране с цел предпазване на пчелите и пчелните семейства от натравяне , до приемане на промените, които са предвидени в Закон за защита на растенията за цялостна забрана на авиационното третиране. Същото ще се разрешава само при изключителни случаи.

5. Областната комисия по земеделие, рибарство и селски райони намира за наложително създаване на организация за наземно третиране на плевелната растителност с продукти за растителна защита в силно засегнатите райони на територията на Област Русе с доматен миниращ молец за извеждане на по-ефективна борба.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design