Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПОЗИЦИЯ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ ОТНОСНО ПРОЯВЕН ГРАЖДАНСКИ И МЕДИЕН ИНТЕРЕС ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ОТНОСНО СИГНАЛИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА

петък 04 октомври 2019

Във връзка със засилен както граждански, така и медиен интерес относно резултатите от извършените проверки на междуведомствената работна група с участието на експерти от Областна администрация Русе по сигнали на граждани за замърсяване на въздуха, неприятни миризми, както и данни за завишаване нивата на фините прахови частици на територията на града, Областна администрация информира за следното.

На 19-ти септември по инициатива на областния управител беше проведена среща с директорите на Регионалната инспекция по околната среда и водите инж. Любомир Атанасов и Регионалната здравна инспекция д-р Маргарита Николова, както и с представител на Дирекция „Инспекция по труда – Русе“. По време на срещата беше взето решение за сформиране на междуведомствена работна група, която да провери и да излезе със становище по проблема. На 25-ти септември се проведе среща на експертите от посочените по-горе институции, като на нея беше уточнен детайлно механизма за извършване на съответните проверки. В последствие на 27-ми септември беше издадена заповед на областния управител за сформиране на междуведомствена комисия, включваща представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите, Регионалната здравна инспекция, Дирекция „Инспекция по труда – Русе“, Община Русе, както и на Областна администрация Русе. Чрез заповедта се поставят конкретни задачи на комисията, включващи уточняване съответствието на извършваните технологични процеси със съответните разрешителни, проверка на други документи, свързани с производствените процеси, както и извършване на измервания на химични агенти във въздуха на работната среда.

Предвид съдържащата се в сигналите на гражданите информация, членовете на работната група са направили преценка, че следва да бъдат извършени проверки в „Монтюпе“ ЕООД, ТЕЦ „Русе – Изток“ и „Лубрика“ ООД – Русе.

Според заповедта на областния управител проверката се е извършила в дните 30.09.2019 г. и 01.10.2019 г.

С оглед на горепосоченото информираме, че съгласно издадената заповед за сформиране на междуведомствената комисия, срокът за предоставянето на доклади от гореспоменатите институции относно установеното в хода на проверките пред Областна администрация Русе е 11.10.2019 г. Окончателният доклад по направените констатации в хода на проверката и предложения за последващи мерки и действия трябва да бъде изготвен до 16-ти октомври тази година от представителя на Областна администрация Русе. Гражданите ще бъдат своевременно информирани както за резултатите от извършените проверки, така и за възможните мерки за преодоляване на проблема.

Във връзка с наскоро получените сигнали от граждани за задимяване, придружено със сажди и неприятна миризма от горене беше установено, че димният облак е от територията на Румъния. Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите извършиха заснемане и изготвеният снимков материал беше изпратен на компетентните румънски власти. Във всички такива случай румънски огнеборци са предприели действия за потушаване на огъня в запалените стърнища, като последният такъв случай е от вчера на територията на окръг Гюргево, в село Бранище (намиращо се срещу гр. Мартен), но и там вече ситуацията е овладяна, като са наложени и санкции според националното законодателство на Румъния.

Относно въпроса за снабдяване със специални газ анализатори, които да са в състояние да отчитат повече замърсители и които биха могли да бъдат свързани с табла, разположени на видни места в града, така че всеки да може да следи в реално време качеството на въздуха, то областният управител подкрепя съответното искане.

По темата за ежеседмично измиване на улиците на града и междублоковите пространства, което да може да се контролира и от гражданите, чрез предварително обявен график на достъпен сайт, то Областна администрация Русе уведомява, че това е извън законовите компетенции на областния управител. Тази дейност е в правомощията на кмета на съответната община.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design