Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБЯВЕНИТЕ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

неделя 18 юли 2021

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурси за финансиране на проекти по две програми, както следва:

  1. За изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания;
  2. По Национална програма за заетост (НПЗ) на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ).

Първата програма цели постигане на ефективно пълноправно включване на хората с увреждания в културния, обществения и спортния живот на страната, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти.

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Проектните дейностите са обособени в три компонента:

КОМПОНЕНТ 1 – осигуряване на външен достъп до обект за лица от целевата група чрез изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, извършване на ремонти, осигуряващи адаптиране на входове-изходи на обекта, изграждане на външни преходи, изграждане на сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания;

КОМПОНЕНТ 2 – приспособяване на вътрешната среда на обекта за самостоятелно посещение от и пребиваване в него на лица с увреждания чрез строително-монтажни работи, придобиване и монтиране на различни съоръжения с цел създаване на: адаптирани места за трайно пребиваване на хората от целевата група.

 КОМПОНЕНТ 3 – за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения (асансьори или лифтови платформи) за ползване от лица от целевата група

Максималният  размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:

Компонент 1 – до 12 000 лв.;

Компонент 2 – до 15 000 лв.;

Компонент 3 – до 50 000 лв.

По-подробна информация може да бъде намерена в Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти, на основание чл.10, ал.3, т.8 от Закона за хората с увреждания, публикувана в сайта на АХУ в рубрика: Проекти/програми, Достъпна среда. Конкурсната документация е достъпна на същия интернет адрес.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 14.09.2021 г.

Втората програма има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните задължения; насочена е към хората с трайни увреждания, тъй като заетостта в обичайна работна среда води до най-бърза социализация на хората с трайни увреждания.

По тази програма се отпускат средства за следните области на действие, условно наречени компоненти:

1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст;

2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст;

3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване;

4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.

Максималният  размер на субсидията по компоненти е както следва:

Компонент 1 – до 10 000 лв.;

Компонент 2 –  до 10 000 лв.;

Компонент 3 – до 10 000 лв.;

Компонент 4 – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания, публикувана в сайта на АХУ в рубрика: Проекти / програми, НПЗ по чл.44, ал.1 от ЗХУ.

Конкурсната документация е публикувана на Интернет страницата на Агенцията в рубриката „Проекти и програми“ – НПЗ по чл.44, ал.1 от ЗХУ.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2021 г.

Проектните предложения, ведно с изискуемите документи, подредени систематично в папка, по ред описан в таблица за оценка на административното съответствие (приложение 3), се подават с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. „Софроний Врачански” №104-106:

- на електронен носител – всички документи, подписани и сканирани

- на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса:

- на електронен носител – всички документи, подписани и сканирани

- на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посочения електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_dostap@mlsp.government.bg (за първата програма) и ahu_zaetost@mlsp.government.bg (за втората програма).

Непосредствено след подаване на проектното предложение, всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Съдействие при кандидатстване можете да получите на телефон 02/931-80-95 и 02/832-90-73.

Консултации по Методиката за кандидатстване се предоставят всеки петък в регионалния офис на АХУ във Велико Търново на адрес пл. „Център” №2, вх.1, ет. 1, в рамките на приемния ден на г-н Ников (тел. 062/620-397, 0882/826-717).

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design