Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Подготвят преобразувания в средното и средното професионално образование в област Русе

понеделник 19 март 2012

 

Необходимо е извършването на преобразувания в областта на средното и средното професионално образование, които да доведат до икономически целесъобразни решения, по-високо качество на учебната работа и по-пълно задоволяване потребностите на бизнеса с изпълнителски кадри. Това решение беше взето по време на днешното смесено заседание на областните комисии по образование, младежки дейности и спорт и по заетост. То беше водено от областния управител Стефко Бурджиев. На него присъстваха и заместниците му Веско Маринов и Петър Даскалов.

По време на заседанието началникът на РИО на МОМН Димитър Райнов представи доклад за състоянието на средното и средното професионално образование в област Русе. В него бяха направени следните изводи, че за подобряване качеството на средното и средното професионално образование в област Русе е целесъобразно:

1. Да се разработи и приеме специална програма за финансиране на мерки за модернизиране на професионалното образование. Основни акценти в програмата да бъдат подобряване на материално-техническата база на професионалните училища, осигуряване на по-добри условия за практическо обучение и насърчаване на сътрудничеството с бизнеса.

2. Финансиращите органи да осигуряват приоритетно капиталови разходи не само за ремонт на покриви и топлопреносна мрежа на училищата, но и за ремонт на машини и съоръжения, с които са оборудвани учебните работилници.

3. Финансиращите органи да дават разрешение за изразходването на суми за стопански разходи, насочени към подобряване на условията на труд и ограничаване риска на работните места, за осигуряване изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания.

4. Да се популяризират „добрите практики” чрез провеждане насеминари с всички  учители по теория и практика от  професионалните гимназии и СОУ с ПП от област Русе по темите „Концепции и техники за развитие на професионалните умения на учителя” и „Организация на образователния процес по специалните предмети”. По време на обученията да се провеждат анкети и тестове. Да се обсъждат  различни казуси с практическа насоченост в сферата на професионалното образование и целящи повишаване на  качеството на обучение по професионална подготовка.

Дванадесет професионални гимназии (11 на територията на град Русеи 1 в гр. Две могили)саразработили сайтове с актуална информацияза професиите и специалностите, включени в приема за учебната 2010/2011 годинаи за възможностите за реализация след завършване на обучението.На страниците се поместват разработки и на учители по професионална  подготовка, които споделят своя добър педагогически опит.

5. Професионалните гимназии в област Русе да поддържат тесни връзки с ръководствата на водещи държавни и частни фирми. Отличните партньорски взаимоотношения са създали условия за успешно сключване на договори и споразумения за провеждане на учебните практики в реални производствени условия. Като полезни се отчитат контактите на младите хора с бъдещите работодатели. По традиция фирмите и предприятията приемат изявените ученици на завършващия випуск на работа, което допълнително мотивира младите хора при усвояване на професионалните знания и умения. Провеждането на учебна и производствена практика в реална среда дава възможност на учениците да получат представа за спецификата на избраната от тях професия. Работодателите с готовност приемат учениците във фирмите и това помага за приспособяването на обучаваните към работната среда. Изявени ученици в професионалната подготовка получават стипендии от работодателите.

6. Участие на професионалните гимназии в реализираните проекти и програми за:

- повишаване на професионалните компетенции на учителите, увеличаване интереса на учениците и приучаване към вземане на решения в конфликтни ситуации;

- чрез работата по проекти професионалните гимназии обогатяват и оборудват материалната си база;

- изграждане и поддържане на училищни традиции;

- развитие на творческите способности на подрастващите;

- засилване на интереса на учениците към образователно-възпитателния процес, което води до намаляване на броя на отпадналите от обучение в училищна възраст.

Докладът предизвика оживена дискусия по поставените проблеми. Според членове на двете комисии, през последните години е било толерирано създаването на мега-училища за сметка на други учебни заведения, които трудно покриват план-приема си. Беше изразено и становище, че предстоящото преобразуване на образователната мрежа в областта трябва да бъде съобразено както с пазара на труда, така и със заложеното в общинските и областната стратегии за развитие.

     След близо двучасова дискусия беше взето решение за изграждането на Междуведомствена работна група, в която да бъдат включени представители на Областна админситрация - Русе, РИО на МОМН, Регионална дирекция „Служба по заетостта”, Община Русе, синдикалните организации в сферата на образованието, бизнеса, неправителствения сектор, която да организира изпълнението на планграфик за работа. Той предвижда:

1. Изпращане на писмо с искане на становище относно промяна статута и финансирането на училищата, в т.ч. преобразуване от държавни в общински училища до:

        1.1. Първостепенния разпоредител с бюджетни кредити (чл.12, ал.1 от ППЗНП)

        1.2. Директорите на съответните професионални гимназии

        1.3. РИО на МОМН – гр. Русе

        Срок: 23.03.2012г.

        2. Внасяне на докладна записка в Общински съвет - Русе с проект за решение, относно промяна статута и финансирането на професионалните гимназии с приложени всички необходими документи, в т.ч. становищата по т. 1.

        Срок: 26.04.2012г.

        3. Изпращане на становище в МОМН относно преобразуването на съответните професионалните гимназии от държавни в общински училища.

        Срок: 30.03.2012г.

        4. Изпращане на писмо до Министъра на образованието, младежта и науката с мотивирано предложение за промяна на статута на съответните професионални гимназии (чл.10, ал.6 от ППЗНП) с приложени всички необходими документи, в т.ч. решение на Общински съвет - Русе и становище на РИО на МОМН.

     Срок: 29.05.2012г.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design