Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Питат жителите на област Русе за състоянието на пътищата

четвъртък 15 март 2012

 

Жителите на област Русе ще бъдат анкетирани за състоянието на пътищата в региона. В продължение на 6 месеца (от юни до ноември 2012 г.) те ще имат възможност да дадат оценка и да направят препоръки за подобряване състоянието на публичната услуга „Поддържане на уличната мрежа в област Русе”. Анкетата е част от инициативата „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси” на територията на област Русе.

В рамките на днешното заседание на Областния съвет за прозрачност и гражданско наблюдение беше приета методологията за извършването на мониторинг на услугата „Поддържане на уличната мрежа в област Русе”, както и план-график за реализирането му. Той ще се извърши в две направления. Първото включва наблюдение на определени от кметовете на общини улици, важни за общината и за които са предвидени средства за рехабилитация. Второто направление включва проучване на мнението на гражданите за цялостното състояние на уличната мрежа в област Русе чрез анкети. Членовете на Областния съвет одобриха въпросите, които ще бъдат включени в анкетата. Анкетните карти ще се разпространяват на хартиен носител и в електронен вариант на територията на 8-те общини в област Русе. Те ще бъдат публикувани на сайтовете на областната администрация и на общините. Информацията от допитването ще се обобщава всеки месец и ще се изпраща до кметовете на общини и общинските съвети за становище и предприемане на мерки.

Основни цели на инициативата „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси” са:

üизграждане на местен капацитет за мониторинг и оценка на избраните публични услуги;

üвъвличане на гражданите в процеса на мониторинг и увеличаване на гражданското участие в оценката на качеството на публичните услуги на местно ниво;

üизграждане на работещо взаимодействие между гражданите и местната власт за подобряване на публичните услуги в Областта;

üвъвеждане на ефективни модели за граждански мониторинг, на качеството  на избраните публични услуги на местно ниво;

подобряване на качеството на публичните услуги, предоставяни на местно ниво.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design