Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

ОПАК

Проект

“Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация Русе чрез надграждащи и целенасочени обучения ” по приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13 и Договор № A13-22-11/28.04.2014 г.

Встъпителна прескоференция за представянето на проекта - 23 май 2014 г.

Доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта за месец май 2014 г.

Доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта за месец юни 2014 г.

Доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта за месеци юли, август и септември 2014 г.

Доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта за месец октомври 2014 г.

Доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта за месец ноември 2014 г.

Доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта за месеци декември 2014, януари и февруари 2015 г.

Доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта за месеци март, април и май 2015 г.

 
Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design