Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областният управител върна за преразглеждане решение на Общински съвет – Иваново

петък 15 април 2011

 

Със заповед на Областния управител на Област Русеот 14.04.2011 г. е върнато за ново обсъждане Решение №492 на Общински съвет - Иваново по Протокол №58/31.03.2011 г.

С Решение №492 се дава съгласие за сключване на анекси към три договора за наем, с цел да се удължи срока на договорите от 5 на 10 години е да се увеличи площта на имотите, отдадени под наем, променя се наемната цена. Възложено е на кмета на Община Иваново да предприеме необходимите действия по изпълнение на Решението.

         При приемането на Решение №492 са нарушени императивните норми на чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

С Решение № 326 прието по Протокол №41/15.04.2010 г. Общински съвет - Иваново е дал съгласие за обявяване на публичен търг за отдаване под наем за 5 години на части от три имота (№000239 от 41,023 дка, имот №000255 от 87,053 дка и имот№ 000259 от 108,385 дка) рибарници в землището на с. Сваленик. Търгът е проведен и за всеки от имотите е сключен договор от 10.08.2010 г.

Според чл. 14, ал. 7 от ЗОС(в сила към провеждане на търга и сключване на договорите) части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем с търг или конкурс за срок до петгодини, след решение на общинския съвет, при условие че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват. Сключените договори са съобразени с действащите към момента правни норми.

С изменение на ЗОС (ДВ, бр. 15 от 2011 г.) нормата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС е изменена по отношение срока на наема за имоти публична общинска собственост – до 10 години и с възможност за отдаване под наем на цели имоти, а не както е било – само части от имоти публична общинска собственост. Законодателят не е предвидил прилагане на нормата за заварените случаи или за вече проведени търгове или конкурси. ЗОС не урежда възможност за удължаване на сключен наемен договор, още повече когато се касае за договор, сключен след проведен търг. Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗОС повелява провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на имоти общинска собственост и посочената ал. 7 препраща именно към ал. 2.

В конкретния случай, сключването на анекси към договорите за увеличаване на площта на отдадените имоти и удължаването на срока на наемните договори променя съществени елементи от договорите.

Общинският съвет дава съгласие за отдаване под наем, определя наемна цена и вида на процедурата (търг или конкурс), но той няма отношение впоследствие при сключване, изменяне или прекратяване на договора.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design