Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областният управител върна за преразглеждане две решения на Общински съвет - Две могили

сряда 18 май 2011

 

Със заповеди от 10.05.2011 г. на Областния управител на Област Русе са върнати за ново обсъждане Решение №938 и Решение №949 на Общински съвет - Две могили по Протокол №60 от 29.04.2011 г.

 

         С Решение № 938 на Общински съвет - Две могили се дава съгласие за отдаване под наем за пет години на помещение в сграда с адрес гр. Русе, ул. „Константин Величков” №3. 

         Имотът, който се отдава под наем се твърди, че е частна общинска собственост. Приложен е нотариален акт от 2002 г., с който Училищно настоятелство при СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Две могили, респективно от Община Две могили купуват имота. Сделката е осъществена въз основа на Решение №344/04.04.2002 г. на Общински съвет Две могили, с което се разрешава ръководството на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Две могили и Училищното настоятелство към него да закупят недвижим имот в гр. Русе със средства от компенсационните бонове в полза на училището. В т. 3 от цитирания нотариален акт страните са уговорили, че имотът ще се отдава под наем от училището като наемната сума ще се превежда в полза на училището и ще се изразходва за материално стимулиране на учениците и на учителите, както и за усъвършенстване на материално-техническата база. 

         За същия имот през 2003 г. е съставен Акт за частна общинска собственост, който не е вписан в Службата по вписвания. Всеки акт за общинска собственост подлежи на вписване с цел оповестяване пред третите лица. В графата „Предоставени права върху имота” на този акт за общинска собственост е отразено „Община Две могили – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Две могили”. Актът за общинска собственост е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в закона, но същият няма правопораждащо действие. Като част от основанието за издаване на този акт за собственост е отразен нотариалния акт за продажба.

         От изброените документи не може да се направи категоричен извод кой е собственика на имота, както и на кого е предоставено управлението на същия. Собственикът, евентуално ползвателят в рамките на действията по управление би могъл да отдава имота под наем. От приложените към Протокол №60 документи, предложението на Кмета на Община Две могили, както и от изказвания на заседание на Общински съвет Две могили не е става ясно какво е становището на директора на училището, не се коментира за какво ще се разходват средствата от наемния договор.

         Относимите факти не са установени безспорно, следователно колективният орган е приел решение при липса на фактически, а оттам и на правни основания. Решение №938 е немотивирано, което е основание за неговата незаконосъобразност.

 

 

С Решение №949 Общински съвет Две могили дава съгласие за продажба на общински имот в землището на с. Кацелово с начин на трайно ползване „пасище, мера”. Предлаганият за продажба имот еактуван с акт за частна общинска собственост. По силата на чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), пасищата и мерите са публична общинска собственост и могат да се обявяват за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените от чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ случаи – за обекти на техническата инфраструктура, за инвестиции клас А или клас Б, за създаване на нови или разширяване строителните граници на населени места и др. Решение №949 не е обосновано с нито една от посочените възможности. След промяна предназначението върху мерите и пасищата могат да се учредяват ограничени вещни права и сервитути. Продажбата не е предвидена като възможност, поради която да се промени предназначението. За имотите публична общинска собственост е наложена забрана за разпореждане. Съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗОС имотите и вещите – публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти – публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон. Продажбата е отчуждителен способ за прехвърляне на имот и при изричната забрана на закона, Решение №949 е назаконосъобразно.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design