Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областният управител сезира Административен съд – Русе за решение на Общински съвет - Русе

сряда 11 май 2011

 

С Решение №1137 по Протокол №57 от 17.03.2011 г. Общински съвет Русе обявява за продажба по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) три имота в Индустриален парк Русе, от които два незастроени и един застроен. Колективният орган безспорно изразява воля да се разпореди чрез продажба със сгради, построени в имот, който е част от Индустриален парк – Русе. Имотите в тази специфична устройствена зона могат да се ползват само с производствено, стопанско, търговско, икономическо и др. подобно предназначение.Самото им разположение предполага начина за използването им и невъзможност да се ползват за земеделски, жилищни, културни или социални нужди.

         Със Заповед на Областния управител на Област Русе е върнато за ново обсъждане Решение №1137 в частта му по т. 1.3, т.е. за имота, в който има изградени четири сгради. Решение №1137 е незаконосъобразно, тъй като противоречи на императивната норма на чл. 1, ал. 2, т. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). Нормата дефинира  приватизацията като прехвърляне чрез продажба на български физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала или на чуждестранни лица на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества. Разпоредбата на чл. 1 от ЗОС определя приложното му поле – придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго. От цитираните норми става ясно, че ЗПСК е специален закон спрямо ЗОС по отношение разпореждането с категорията имоти, цитирани в нормата на чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК. Важна разлика между приложението на двата закона е факта, че средствата, постъпили в резултат на сделка по ЗПСК, се внасят в специална сметка към съответния общински съвет, която се разходва само за определени цели. Заложените в неоспорената т. 2 от Решение №1137 конкурсни условия предвиждат разкриване на работни места, предстоящо строителство с реализация на инвестиционното намерение според действащия устройствен план. Поставените условия за участниците да са юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, също подчертават стопанското предназначение на целия район, представляващ Индустриален парк Русе. Всички тези данни пряко сочат предназначението на имотите, предмет на продажба – за производствени цели. Последното се разпростира не само върху бъдещите строежи, но несъмнено засяга ползването и на съществуващите постройки (каквито има само в имота, описан с АОС №6125/10.11.2009 г.), тъй като те не са изрично изключени.

На 14.04.2011г. е проведено заседание на Общински съвет Русе, на което е разгледано върнатото Решение №1137. С Решение №1177 по Протокол №58 Общински съвет Русе е приел повторно точка 1, предложение 3 от Решение № 1137 по Протокол № 57 от 17.03.2011 г.

         Решение №1177 е прието въз основа на Предложение вх. №395/11.04.2011 г. на Председателя на Общински съвет Русе, според когото критерий трябва да бъде „имотите да се използват за стопански цели”. Общинският съвет обаче не е разгледал дали в момента сградите се използват, на какво основание, от кого и с каква цел. В този смисъл не са ангажирани никакви доказателства, липсват дори твърдения, свързани с действителното ползване на имота. По разгледаните причини Решение №1137 в оспорената част, потвърдено с Решение №1177 е немотивирано, което според чл. 146, т. 2 от АПК е допълнително основание за отмяна на административния акт. Самият факт, че застроеният имот се намира в Индустриален парк Русе и липсват други данни, означава, че същият не може да се ползва за нещо различно от стопанска дейност.

         Областният управител е сезирал Административен съд Русе с искане за произнасяне по незаконосъобразността на Решение №1137 в оспорената част, потвърдено с Решение №1177 с посочените мотиви.

 

 

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design