Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ОПРЕДЕЛИ РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕПИСКА №05-00-1/05.03.2019 Г. ПО ИСКАНЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ В ОБЩИНА РУСЕ

четвъртък 21 март 2019

            Със Заповед №4-95-00-246/21.03.2019 г. на Областния управител е определен следния ред за достъп до преписка №05-00-1/05.03.2019 г. по искане на инициативен комитет за провеждане на местен референдум в Община Русе:  

            Заинтересованите лица, които са граждани с постоянен адрес в община Русе с избирателни права и техните организации по смисъла на §1, т. 2 от АПК могат да преглеждат копията от документите в преписката в Центъра за административно обслужване и информация (Центъра) в сградата на Областна администрация Русе на адрес гр. Русе, пл. Свобода №6, ет. 1.

            Лицата, които имат достъп до преписката попълват трите си имена, община по постоянен адрес и се подписват в списък (Приложение №1 към заповедта) с цел удостоверяване.

            Лицата, които не са с постоянен адрес в община Русе не получават достъп до преписката и се вписват в списък на лицата с отказан достъп (Приложение №2). Същите могат да поискат достъп до обществена информация по реда и при условията, уредени в Закона за достъп до обществена информация. 

            При техническа възможност (в зависимост от броя и обема на подадените заявления) на заинтересованите лица да се предоставят копия от един или повече документи от преписката съгласно заявление (Приложение №3). Образец на заявлението се намира в Центъра и се попълва от заинтересованото лице. Исканите копия се предоставят срещу отбелязване в заявлението и подпис, удостоверяващ получаването им и се завеждат в електронната деловодна система.

            Копията от документите в преписката, до които се осигурява достъп, се предоставят след заличаване на съдържащите се в тях лични данни.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design