Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областния съвет по етническите и интеграционните въпроси одобри Областната стратегия за интегриране на ромите в област Русе

сряда 27 февруари 2013

Вчера на заседание в зала 1 на Областна администрация - Русе членовете на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси одобриха предложената Областна стратегия за интегриране на ромите в област Русе, ведно с Общинските планове за действие. Следващата стъпка е утвърждаване на документа от Областния управител на Русе и изпращането му до секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Съгласно изискванията, посочени в раздел „Институционална рамка и структури за изпълнение” на Стратегията на Областния управител на област ще бъдат предложени проекто-състави за Областен координационен съвет и Звено за мониторинг и оценка.

Областната стратегия за интегриране на ромите в област Русе (2013-2020) е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво и се приема в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012 г. Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.

В рамките на заседанието бе представен отчет за дейността наОбластния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпросиза 2012 г., а членовете на съвета обсъдиха стратегията, чиято основна цел е синхронизиране на планирането, изпълнението и мониторинга на интеграционната  политика на държавно, областно и общинско ниво.

В хода на заседанието възникнаха конструктивни предложения от страна на членовете, като тези предложения бяха приети като решения на Областния съвет. Едно от тези предложения бе на представител на ОД на МВР – Русе и бе свързано с търсенето на възможности за провеждане на срещи с формални и неформални лидери на ромската общност с оглед оказване на подкрепа при изпълнението на мерките, заложени в стратегията.

Документът бе приет за периода до 2020 г. включително. Оперативното изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Русе (2013-2020) се осъществява чрез Общинските планове за действие (ОПД) на всички общини на територията на област Русе, изпълнявани в два периода. Първият период 2013-2014 г. завършва с изпълнението на Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”.Вторият период 2014-2020 г. обхваща следващия програмен период на Европейския съюз по Оперативните програми за България с оглед финансова подкрепа чрез използването на инструментите на ЕС.

След 2020 година, стратегията ще може да бъде продължена, допълнена или изменена, в зависимост от постигнатите резултати и евентуалните промени, които биха могли да настъпят в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Едни от приоритети включени в стратегията са свързани със сферите на образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост и недискриминация като по конкретно по тези приоритети са заложени мерки като:

Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда;

Подобряване координацията и сътрудничествотомежду общините, обучаващите институции и бюрата по труда в подкрепа на професионалното консултиране;

Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми;

Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура;

Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях;

Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и  противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”;

Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество;

Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската общност, промяна на негативния образна ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design