Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане проведе първото си за годината заседание

сряда 13 март 2013

         Днес в Зала 1 на Областна администрацияРусе под председателството на заместник областния управител Веско Маринов се проведе първото за годината заседание на Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане“.

         В рамките на заседанието директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане в област Русе Татяна Дончева представи информация за броя и обхвата на лицата, подлежащи на социално подпомагане. От изнесените данни стана ясно, че основен дял на подпомагане се пада на месечните помощи. Значителен е делът и на еднократните помощи. Г-жа Дончева като цяло отчете разширяване кръга на подпомогнатите лица.

         Представителите на четирите отдела за закрила на детето в област Русе, към съответните дирекции за социално подпомагане Русе, Бяла Две Могили и Ветово направиха отчет на своите дейности, в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в България“. Те представиха едно добро ниво на изпълнение на стратегията. С цел да се извърши още по - задълбочен анализ и цялостна оценка на ефекта от дейностите Областната комисия възложи на Регионалния екип по деинституционализация на следващото заседание да представи цялостна информация за реализиране дейности, заложени в плана за изпълнение на Националната стратегия на ниво общини и НПО.

         Прилагането на Инструкция № I – 2673 от 10.11.2010г. за реда за осъществяване на взаимодействието между органите на МВР и МТСП при защита от домашно насилие беше разгледано от директорът на териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане - Русе Татяна Дончева и от представител на ОД на МВР. За да бъде ефективна защита от домашно насилие, органите на изпълнителната власт, съдилищата, общините и юридическите лицатрябва да си взаимодействат. То може да бъде осъществено чрез обмен на информация и чрез извършване на съвместни действия при защита от домашно насилие.

         По време на заседанието постъпиха предложения за изграждане на Кризисен център за оказване на помощ на жертви при домашно насилие и трафик предоставяща подслон, кризисна интервенция, психологическа подкрепа, юридическо и социално консултиране и информиране, с капацитет до 6 места и престой от 1 до 6 месеца или разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица, станали жертва на домашно насилие. Предложенията предстои да бъдат разисквани от компетентните органи.

 

 

 

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design