Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ БЕШЕ ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ЗА ОТЧИТАНЕ НАПРДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

вторник 25 юни 2019

Днес, 25.06.2019 г., в зала „Св. Георги“ на Областна администрация Русе се проведе Регионална среща за отчитане напредъка по изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) по тематична област „Мехатроника и чисти технологии“.

Събитието се организира по инициатива на Министерството на икономиката в тясно сътрудничество и с подкрепата на Областна администрация Русе.

Срещата беше открита от заместник областния управител на област Русе г-н Свилен Иванов.

В обръщението си към участниците Иванов обърна внимание на водещата роля, която заемат науката, високите технологии и иновациите в осигуряването на икономически растеж и устойчиво развитие в съвременния живот. „Областна администрация Русе осъзнава това и работи усилено в посока активизиране на бизнеса и подпомагане на научните среди с навременна информация“, каза още той. Заместник областният управител сподели, че областната политика отдава приоритет на иновациите. В тази връзка, той отбеляза съществения принос за Русе и областта, извлечен след участието му в един от дискусионните панели в рамките на фестивала WEBIT тази година. „Провелата се дискусия, представляваща откровен разговор с успели местни предприемачи в сферата на иновациите, подпомогна да бъдат поставени на дневен ред важни въпроси за развитието на технологичната среда в областта“, допълни Иванов. Заместник областният управител заключи, че работата на администрацията ще продължи с визия област Русе да навакса пропуснатите ползи, като основна цел към момента е изграждане на Регионален иновационен център в града.

Срещата продължи с преглед на актуалните на национално и регионално ниво резултати по изпълнение на стратегията.

На национално ниво за периода 2014 – 2020 г. за развитието на иновациите са предвидени 1 461.3 млн. евро, като към момента активираният финансов ресурс по ИСИС възлиза на 52.6% от индикативния бюджет на ИСИС (при 48.5% през предходната година). Стана известно, че най-много средства са насочени в тематична област Мехатроника и чисти технологии (20.4%), следват Информатика и ИКТ (14.1%), Индустрия за здравословен живот и биотехнологии (11.9%) и Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии (7.5%). Регионалният иновационен фокус и капацитет на Северен централен район е най-силно изразен в област „Мехатроника и чисти технологии”. Броят на подадените проектни предложения в тази тематична област е 40, от тях едва 10 са одобрени за финансиране. Четири от одобрените 10 проектни предложения са на фирми от Русенска област, а именно: Полисан, Приста ойл, Монтюпе и Фрешсофт.

При дефинираните като приоритетни тематични области за Северен централен район се наблюдава активност както следа „Информатика и ИКТ” 34 бр., „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” 14 бр. и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“ 7 бр.

Полезно е да се отбележи, че актуализация на подобластите в отделните тематични направления по ИСИС е възможна по всяко време при подаване на предложение към Министерството на икономиката. В този смисъл беше подчертана ползата от провеждането на подобни регионални срещи, които са изключително полезни за получаване на обратна връзка от пряко заинтересованите страни.

Наред с това, стана известно, че се обмисля „вграждането“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация“ в бъдещата програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния.

В рамките на срещата беше приложено на практика EDP упражнението (Принципа на предприемаческо откритие), посредством което участниците бяха разделени в две фокус групи. Тази препоръка на Европейската комисия спомогна да бъдат откроени срещаните  трудности и да бъдат набелязани мерки за преодоляването им.

В резултат на диалога беше взето решение за организиране на втора среща с широко представителство на фирми от региона и екип на Министерството на икономиката. Целта ще бъде да се представят и обсъдят потенциалните възможности по ИСИС.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design