Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Население

Общият брой на населението в Област Русе към 31.12.2009 г. е 249 144 души, което се равнява на 3.29% от населението на Република България. Област Русе е с най-голяма гъстота на населението на кв. км в Северен Централен район – 90.7 д/кв. км (2007 г.), значително по-висока от средната за страната (69.0 д/кв. км).

През 2009 г. делът на градското население от общото население е 75.9%, като преобладаващата част от него (84.73%) е съсредоточена в Община Русе.

Етническата структура в Област Русе е: българи – 80.4%, турци – 14.0%, роми – 3.6%.

По данни на НСИ от 2009 г. стойността на естествения прираст за Област Русе е -6.0‰. С най-нисък отрицателен ЕП е Община Русе. Общата тенденция сочи намаляване на отрицателните стойности на ЕП в областта. Раждаемостта в Област Русе през 2009 г. е 9.2‰, като в сравнение с данните от 2005 г. се наблюдава леко увеличение. Раждаемостта е най-висока в Община Ветово (10.4‰), а най-ниска в Община Ценово (5.1%). Коефициентът на смъртност за областта през 2009 г. е 15.2‰, малко по-висок от средния за страната – 14.2‰. Област Русе е с най-нисък коефициент на детска смъртност в Северен Централен район и е на трето място в страната по този показател.

Динамиката в броя на населението на областта е свързана с неговата възрастова структура. Характерен е високият дял на населението в групата от 15 до 64 г., от която се формират основните трудови ресурси. Коефициентът на икономическа активност на населението в Област Русе е 53.4% при средно за страната 53.0%

Показателите на механичния прираст са с параметри, показващи запазване на тенденцията за увеличаване на миграциите главно в направлението от селата и малките градове към общинския и областния център.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design