Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Най-добрите практики в ЕС при интелигентното управление на пътната инфраструктура бяха представени на конференция в Русе

петък 02 март 2012

Конференция на тема „Интелигентни транспортни системи - приложения за пътна безопасност и сигурност” се проведе на 02 март 2012г.в Русе. Събитието е част от проекта „Управление на пътищата в трансграничния регион Гюргево – Русе – стратегия за успех” (MIS CODE 2), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. Партньори по него са Областна администрация – Русе, Окръжен съвет - Гюргево и Русенски университет „Ангел Кънчев“. Конференцията е последното от серия от шест събития, организирани с цел популяризиране на резултатите от проекта.

В рамките на дневния ред бяха разгледани следните теми:

  • Управление на пътни инциденти;
  • Възможности на системата NaviFleet за подобряване пътната безопасност и сигурност;
  • Активна безопасност в съвременните автомобили – системи в помощ на водача;
  • eCall – шанс за спасяване на стотици животи. Потенциалът на България да бъде сред пионерите, въвели напълно eCall;
  • Активна безопасност в съвременната пътна инфраструктура – кооперативни системи за безопасност

На участниците в конференцията беше представена статистика за финансовите загуби в резултат на пътнотранспортни инциденти в Ню Йорк. Сериозно внимание беше обърнато на влиянието на пътните инциденти върху потока на движение, както и на преките и косвени последици, произтичащи от тях.

Бяха коментирани и етапите в процеса на управление на пътни инциденти – откриване и верификация; реакция; разчистване; възстановяване. Обсъдени бяха и най-широко използваните технологии за наблюдение на пътния трафик като: индуктивни кръгове, магнитометрични, инфрачервени, акустични и ултразвукови детектори, CCD камери, доплерови и пулсови радари.

В края на конференцията детайлно беше разгледана системата за автоматични спешни обаждания eCall, както и предизвикателствата за нейното внедряване в Европа, и по конкретно – в България и Румъния. Дискутиран беше и проектът “HeERO”, който е пилотен за прилагането на тазисистема на територията на европейския континент. Партньори по проекта са 9 страни от ЕС, между които е и нашата съседка – Румъния.

Участниците в конференцията се обединиха около тезата, че включването на България в подобен проект за в бъдеще би генерирало редица ползи. 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design