Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

НАД 122 МИЛИОНА ЛЕВА Е ОТНЕТОТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ИМУЩЕСТВО ОТ 1-ВИ ЯНУАРИ 2006-ТА ДО КРАЯ НА ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА

четвъртък 04 април 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров заедно със заместниците си г-н Валентин Колев и г-н Свилен Иванов проведоха извънредно заседание на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията.

По време на заседанието бяха детайлно представени правната рамка и механизмите на действие в Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Акцент беше поставен върху това, че благодарение на новосъздадения закон в тази сфера е подобрена взаимовръзката между дейността по сведения и сигнали за корупционни престъпления и съответно действията и възможностите, които предоставят производството за гражданска конфискация, проверката на имуществото на длъжностни лица и установяването на конфликт на интерес. Също така ясно се регламентират връзките и взаимодействието между комисията и другите компетентни институции на национално и международно ниво.

Внимание беше обърнато и на това, че със създаването на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество са въведени и някои нови основания за започване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество по отношение на държавните служители. Идеята е най-малко 30 на сто от стойността на отнетото имущество ще се използва за социални цели от страна на държавата.

Именно благодарение на промените в нормативната уредба са създадени възможности за изпреварване на събитията, т.е. дейностите са насочени към разкриване на причините и зоните с най-висок корупционен риск с цел превенция и предотвратяване на всякакъв вид корупционни практики. В тази връзка се извършват и цялостни проверки за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности.

Беше посочено, че за периода от 1-ви януари 2006 г. до 31-ви декември 2018 г. са уважени и влезли в сила 287 съдебни решения, с които е постановено отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност, на обща стойност 122 328 007,06 лева.

По време на днешното заседание бяха обсъдени и някои мерки за противодействие на корупцията, сред които ротация на отговорностите на контролиращите лица, вътрешен контрол и одит, електронно управление на всички нива на централната и местната власт, създаване на специализирани звена с правомощия за извършване на скрити тестове на служителите от администрацията, както и провеждането на периодични обучения.

Не на последно място беше отчетена и официалната позиция на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията по отношение на проведено проучване на нагласите в обществото за предстоящото влизане на страната ни в Шенген. Изводите от направения анализ могат да се обобщят в това, че инициативата дава възможност за свързаност и добра координираност в работата между всички институции на територията на областта, а те от своя страна търсят успешен модел на взаимодействие помежду си, с цел избягване на корупционни практики, както и начини за една добра подготовка за посрещане на всички произлизащи от предстоящото членство на страната ни предизвикателства.

В края на заседанието ще бъде предоставено и време за дискусия по Закона за мерките срещу изпирането на пари и съответно правилника за неговото прилагане.

В заседанието се включиха още главният секретар на Областна администрация Русе г-н Симеон Иванов, представители на общините и институции от региона.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design