Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

четвъртък 30 юли 2020

ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе призовава не само стопаните на земеделски земи, а и всички граждани, имащи пряко и косвено отношение към изпълнение на дейности в близост до житните масиви, за по-висока отговорност и спазване на превантивни мероприятия с цел недопускане възникването на пожари в тях, както и да спазват правилата, свързани с пожарната безопасност:

 • Не паркирайте превозни средства и не ги оставяйте да нощуват в близост до посевите!
 • Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрелост до прибиране на реколтата!
 • Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки!
 • Спазвайте правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност!
 • Не допускайте паленето на открит огън и тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за зърно и фураж и до вече ожънати масиви на по-малко от 50 метра до тях!
 • Абсолютно е забранено паленето на стърнищата след прибиране на реколтата.
 • Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти!
 • Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение правилата за пожарна безопасност от граждани и лица, от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!

ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ГОРИТЕ

Местата за палене на огън в горските територии се определят в съответствие с предвиденото в плановете за дейностите по опазване на пожари, в горскостопанските планове и програми, както и в плановете за управление на защитени територии и на защитени зони. и по възможност да са в близост до водоизточник (язовир, река, ручей и др.).

На местата за палене на огън в горските територии се поставят обозначителни знаци с текст: "Място за палене на огън". Те представляват огнища с кръгла форма с диаметър не по- голям от 1 м. като:

 • огнището се огражда с венец от камъни с височина не по-малко от 20 см или се вкопава в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му;
 • изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с широчина не по-малко от 1 м.;
 • горенето в огнището се организира така, че височината на пламъците да не надхвърля 0,5 м. а дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от височината му.

Също така:

 • Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!
 • Опасно е паленето на огън при наличие на силен вятър - тон е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния за кратко време, без да даде възможност за навременна и адекватна реакция!
 • Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасени и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването ако се поява силен вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.
 • Не трябва да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа. което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъц!
 • Разчистването на сухи клони и отпадъци в горските участъци трябва да става, чрез извозването им на определени за това места. Забранено е изгарянето им на място!
 • Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри!

 

Какво да правим ако попаднем в горски пожар?

 

 • Признаците за пожар в гората са дим. мирис на изгоряло и пламъци. При такава ситуация бързо преценете обстановката - ориентирайте се за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.
 • При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път и да напуснете района на пожара, в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.
 • След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да позвъните за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или кметството на населеното място.
 • Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.
 • Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с вода, пръст, пясък и тупалки от зелени клони.
 • Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

ПРАВИЛА ПРИ ПРИГОТВЯНИ НА ЗИМНИНА

В голяма част от случаите пожарите са в резултат от действието и бездействието на хората, а само малка част са в следствие на природни явления (главно мълниите при т. нар. гръмотевични бурии, самозапалване и др.). Не е прецедент възникването на пожари и запалвания на сгради и имущество на гражданите при приготвяне на зимнина. Използването на открит огън за приготвянето им, несъобразяването с метеорологичните условия, неправилния избор на място са често основни причини за нанасяне на материални загуби в следствие пожар или запалване. При приготвянето на зимнина стриктно спазвайте следните правила:

 • Не палете огън на разстояние по-малко от 5м от горими материали и предмети!
 • Не палете огън, когато има вятър!
 • Не оставяйте без наблюдение огнището!
 • Поставете съд с вода в близост до огнището!
 • Не използвайте леснозапалими и горими течности за разпалване на огъня!
 • Не палете огън под стрехи и навеси!
 • Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили!
 • Старателно погасете огъня с обилно количество вода и поне един час след това наблюдавайте огнището!

В Закона за опазване на земеделските земи също е въведена изрична забрана за палене на стърнища и растителни остатъци в земеделски земи.

Санкциите за нарушаване на противопожарните правила в горските територии са в размер до 500 лв. за физически лица и до 1000 лв. за юридически. В случай, че деянието се определи за престъпление, Наказателният кодекс предвижда до 8 години затвор за причинен пожар в горите.

При пожар веднага съобщете на Единния европейски номер за спешни повиквания 112, като определите по възможност най-точно местоположението на пожара! Обажданията на този телефон са безплатни и по мобилните телефони. Припомнете си за забелязано от вас човешко присъствие в района на пожара - хора, облекло, моторни превозни средства. Ако разполагате с подръчни средства и необходимите умения за това, можете да се опитате да гасите пожара! Изчакайте пристигането на пожарникарите, които разполагат с необходимото оборудване и опит, и им окажете нужното съдействие!

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе

 

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design