Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Конкурс Младши експерт


ПУБЛИКУВАНО НА: 15.06.2021 г

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

 

На основание чл. 44, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и проведения съгласно Заповед № 2-95-00-272/13.05.2021 г. на Областния управител на Област Русе конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” се получи крайно класиране, както следва:

  1. Росица Йорданова Кънева – 28,41 точки
  2. Ивелин Николаев Тодоров – 24,00 точки

 


ПУБЛИКУВАНО НА: 02.06.2021 г

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ/ НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ


ПУБЛИКУВАНО НА: 14.05.2021 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията,  чл. 27 от Устройствения правилник на областните администрации, чл. 10а, ал. 1  и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1, чл. 13, ал. 1  и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № 2-95-00-272/13.05.2021 г. на Областния управител на Област Русе.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- минимална образователна квалификационна степен – бакалавър, област на висше образование -  технически науки, сигурност и отбрана;

- минимален професионален опит – не се изисква;                                                                                   

- минимален ранг  за заемане на длъжността  – V-ти младши;

- минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 650 лева; Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно действащите нормативните актове /Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация/.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- компютърна грамотност – MS Office, правно-информационни системи и друг специализиран софтуер или бази данни с правна информация;

- българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

  • заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 по образец от НПКПМДС/;
  • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС по образец;
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  • копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител /ако има такъв/

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомагане на Областния управител при планиране, организиране и управление на отбранително-мобилизационната подготовка и защита при бедствия в област Русе; Подпомага изготвянето на годишен план за работа по ОМП; Участва в разработването и актуализацията на областния план за защита при бедствия в област Русе; Участва в координацията и контрола на подготовката за бедствия, извършвана от териториалните звена на министерствата и ведомствата, юридическите и физическите лица в областта; Участва и подпомага технически дейността /изготвя протоколи от проверките, доклади и друга кореспонденция/ на Междуведомствената комисия за проверка на хидротехническите съоръжения и други водни обекти на територията на област Русе; Организира взаимодействието с областните структури и териториалните подразделения на изпълнителната власт по въпросите на защитата при бедствия; Координиране на дейностите по проучване и поддържане на военните паметници; Организира дейността и подготвя заседанията на областната комисия „Военни паметници”.

Място и срок за подаване на документи:

1. Лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в Областна администрация Русе - пл. Свобода № 6, “Център за административно обслужване и информация” в 12 (дванадесет) дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса.

 2. По електронен път на адрес: delo@ruse.bg в 12 (дванадесет) дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис

Допълнителна информация във връзка с конкурса ще се публикуват:

На електронната страница на областна администрация Русе: www.ruse.bg, секция „Обявления“ ще бъдат качени образци на заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/ и на декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.

 

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design