Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Конкурс Старши експерт


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ ВКЛЮЧЕНИ В ТЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА


Уведомяваме Ви, че списъците с допуснати и недопуснати кандидати за обявения със Заповед № 2-95-00-263/27.03.2019 г. на Областния управител на Област Русе конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция АПОФУС ще бъдат обявени на 18.04.2019г. на електронната страница на областна администрация Русе, на информационното табло във фоайето на централния вход на администрацията и в центъра за обслужване на граждани.


ПУБЛИКУВАНО НА: 01.04.2019 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

На основание чл. 10а, ал. 1  и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1, чл. 13, ал. 1  и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 2-95-00-263/27.03.2019 г. на Областния управител на Област Русе.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- минимална образователна квалификационна степен – бакалавър, област на висше образование -  администрация и управление, икономика;

- минимален професионален опит – 1 година;                                                                                          

- минимален ранг  за заемане на длъжността  – V-ти младши, в случай че има придобит такъв;

- минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 600 лева;

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- компютърна грамотност – MS Office, правно-информационни системи и друг специализиран софтуер или бази данни с правна информация;

Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец (НПКДС);

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител /ако има такъв/

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Административно обслужване. Входящата и изходяща кореспонденция на Зам.областните управители в т.ч. обработка на преписки, окомплектоване и предаване в деловодството на администрацията.
Регистрира и обработва постъпилите заявления от граждани за извършване на административната услуга „Заверка с апостил“ .
Извършва проверка в интегрираната система на Министерство на външните работи за валидността на подписа на длъжностното лице от съответната община, издало документа подлежащ на заверка с апостил.
Приема, разпределя, окомплектова входящата кореспонденция от деловодната система Архимед към Заместник областните управители.
Приема, разпределя, окомплектова изходящата кореспонденция от деловодната система Архимед към Заместник областните управители.
Изготвя заявки за разходи за обезпечаване дейността на Заместник областните управители.
Съставя електронни и на хартиен носител работни документи, възложени от Заместник областните управители.
Осъществява комуникацията на служителите от администрацията, физическите и юридическите лица със Заместник областните управители.
При необходимост изготвя протоколи от заседания или комисии на Заместник областните управители.
Организира провеждането на работните срещи на Заместник областните управители.
 

Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в Областна администрация Русе - пл. Свобода №6, “Център за административно обслужване и информация” в 10 (десет) дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса до 11.04.2019г. включително до 16,30 часа.

Допълнителна информация и списъците във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на Областна администрация Русе, на информационното табло във фоайето на централния вход на администрацията и в центъра за обслужване на граждани на адрес гр. Русе, пл. "Свобода" №6.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design