Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ БЕШЕ СРЕД ДИСКУТИРАНИТЕ ТЕМИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

петък 28 юни 2019

Дейностите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ бяха обсъдени днес по време на заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район.

Сред основните резултати беше посочено, че в областта на научната инфраструктура и научните изследвания в изпълнение са 13 проекта, от които 4 са за изграждане на Центрове за върхови постижения и 9 са за изграждане на Центрове за компетентност, които обхващат над 60 научни институти и висши училища и над 1 200 учени.

В областта на предучилищното образование успешно е приключил проект, в рамките на който над 3000 деца са били подкрепени в 34 детски градини със специални образователни потребности на възраст между 3 и 6 г.

Към момента над 11 000 деца в предучилищна възраст и над 13 000 ученици от уязвими групи са били подпомогнати от Оперативната програма за по-лесната им адаптация в училищна среда с цел превенция на ранното им отпадане от образователната система.

В областта на училищното образование беше посочено, че е изпълнен и най-мащабният проект до момента по съответната оперативна програма, а именно проект „Твоят част“. Благодарение на проекта над 400 000 ученици са включени в допълнителни занимания, с цел подобряване на образователните им резултати.

В рамките на Програмата е продължила и подкрепата за 28 центъра за кариерно ориентиране като над 20 000 ученици са получили индивидуални консултации.

В областта на професионалното образование по Оперативната програма са подкрепени над 300 професионални гимназии в страната, в които функционират близо 400 учебно-тренировъчни фирми.

В областта на висшето образование подкрепата е под формата на предоставени стипендии на над 41 000 студенти, които се обучават в приоритетни за икономиката направления и над 44 000 студенти, които са участвали в студентски практики в реална работна среда.

Не на последно място програмата финансира и мерки, свързани с ученето през целия живот. Провеждат се курсове за обучения на възрастни – курсове по ограмотяване и за усвояване на учебно съдържание от над 4700 неграмотни или слабограмотни лица.

Предстои и стартирането на процедури за подпомогне въвеждането на дуалната система на обучение в България и по-конкретно създаване на тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда, както и за повишаване на качеството на висшето образование, подобряване на ефикасността на финансовото управление, повишаване на квалификацията на персонала в сферата на научноизследователската и развойна дейност и подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите висше образование.

Подготвя се и старта на процедурата „Студентски практики 2“, която цели да подобри практическите умения на студентите, в зависимост от нуждите на пазара на труда, както и да укрепи връзките между висшите училища и работодателите и партньорствата между тях.

Срещата беше водена от областния управител Галин Григоров, а на нея присъстваха още областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен, както и заместник областните управители на Русе, Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра съответно Свилен Иванов, Детелина Борисова, Мария Пенева, Евгени Драганов и Илиян Великов.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design