Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

ИНОВАЦИИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Настоящият информационен портал се създава въз основа на прието решение на заседание на Постоянната комисия в областта на индустрията и новите технологии към Областния управител на Област Русе. Същият стартира с тестов период на технологичната функционалност.

Независимо, че в практиката вече съществува добре утвърдена система за информационно и консултантско обезпечаване на заинтересованите страни от европейско финансиране, настоящият портал се създава единствено и само като допълнение със строго профилирана насоченост – интереси в областта на иновациите и новите технологии.

Амбицията е новосъздадената платформа да послужи като проводник между бизнес агентите-научните организации и съответните компетентни органи от по-високо ниво с оглед да се допринесе за по-добри нива на ефективност и ефикасност в работата на всички ангажирани страни.

Чисто оперативно изпълнението на решението е предвидено по следния начин:

1. Всеки потенциален кандидат за европейско финансиране на иновативна проектна идея от Област Русе би могъл да отправи чрез електронно съобщение до innotech@ruse.bg свой актуален въпрос по съответните отворени и/или предстоящи за отваряне процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;

2. Постъпилите по ел. поща innotech@ruse.bg въпроси следва да бъдат коректно, точно и ясно дефинирани, а в съобщението да се съдържа информация за източника на въпроса, както и данни за контакт при необходимост от допълнителни уточнения;

3. При постъпване на въпроси с отношение по отворени и/или предстоящи за отваряне процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ същите ще бъдат насочени за отговор от съответния компетентен орган;

4. След акумулиране на постъпилите от съответните компетентни страни отговори на поставени въпроси, същите ще бъдат публикувани последователно на нарочно създадения информационен портал, достъпен през уеб банера „Иновации и нови технологии, въпроси и отговори“ на страницата на Областна администрация – Русе.

Важно е да се има предвид, че експертният състав на Областна администрация – Русе е с общи компетенции и функционалности, поради което се предполага, че за преобладаваща част от въпросите ще се търси адекватен и коректен отговор от страни в публичното пространство с опит в областта на проектите и програмите, най-вероятно Министерството на икономиката и Областен информационен център – Русе. В тази връзка, екипът на Областна администрация – Русе не би могъл да се ангажира с конкретни срокове за отговор, но ще вложи необходимите време и ресурс за обезпечаване във възможно най-кратък порядък с информация по повдигнатите въпроси.

Информационният портал е първи опит в посока изглаждане на някои трудности и неясноти в процеса на кандидатстване пред Управляващия орган на действащите оперативни програми.


                           ИМАТЕ ВЪПРОС?                           
Моля, изпратете ни го на имейл innotech@ruse.bg

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design