Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Информационни дни по шест отворени процедури за подбор на проекти по приоритетна ос 1 на ОП \"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика\"

вторник 14 юни 2011

 От 13.06.2011 г. до 22.06.2011 г. в 8 града на страната, съгласно приложения график,  ще се проведат информационни дни по шест отворени процедури за подбор на проекти по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.                   

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 

  1. BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”;
  2. BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”;
  3. BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”;
  4. BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”;
  5. BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”;
  6. BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

 

Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

 Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма. Участие ще вземат и експерти отдирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативната програма.  

Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.

 В Русе информационният ден ще се състои на 16 юни от 10.00 до 15.00 часа в Пленарната зала на Община Русе.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design