Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Икономическо развитие

Икономическото състояние на областта е на сравнително ниско равнище. Брутният вътрешен продукт (БВП), създаден през 2010 г. в Русенска област, е в размер на 1 648 млн. лв., като спрямо стойността на показателя през 2006 г. се наблюдава увеличение с 20.6 %. През 2010 г. брутната добавена стойност (БДС) в областта е 1 419 млн. лв. и бележи ръст спрямо 2006 с 23.8%.

Ключови икономически сектори в областта са услугите и индустрията, които създават по-голямата част от БДС. Секторът на услугите през 2010 г. генерира 60,7% от БДС, следван от сектора индустрия (31,8%). През разглеждания период (2006 - 2010 г.) сектора услуги е с нарастващ дял в структурата на БДС, за сметка на индустрията. През 2010 г. аграрният сектор генерира само 7,5% от БДС. Районът има значителен потенциал за развитие на селското стопанство.

 

Произведената продукция от стопанските единици по общини е важен икономически индикатор, който позволява да се направи сравнение за промените в областната икономика. По показателя „Произведена продукция” водеща е Община Русе с обща стойност на произведената продукция 2 269 082 хил. лв. през 2010 г.

Непосредствено след присъединяването на България към Европейския съюз, икономиката в Област Русе бележи ръст. Съществено подобряване на бизнес-средата се отчита в контекста на свободното движение на хора, стоки и услуги. Подобреният бизнес климат и осигуряваните от държавата и общините преференции, изграждането на Индустриалния парк, Свободна зона-Русе и приватизацията на части от бившия Комбинат за тежко машиностроене съществено повлияха върху общата икономическа картина на областта. Само в рамките на две години (2007 и 2008 г.) в Област Русе бяха привлечени важни чуждестранни инвеститори, като френската фирма „М онтюпе” ЕООД (водещ европейски производител на продукти от алуминиеви сплави за автомобилната промишленост, с размер на инвестицията от 50 млн. евро и открити 867 работни места), испанската „Керос” ЕАД (изграждаща завод за керамични плочки и гранитогрес на стойност 54 млн. лв. с очаквани 300 работни места). Трябва да се отбележи и инвестицията за над 10 млн. евро на немската компания за производство на авточасти „Витте аутомотив” ЕООД с разкриването на не по-малко от 300 работни места. Като цяло отрасловата структура на икономиката в Област Русе запазва своя характер, като определящите за икономическото развитие на областта са:

 • Металургия, машиностроене и металообработване: основните изделия, произвеждани от тази индустрия, са речни и речно-морски кораби, ножични кари, хидравлично оборудване, селскостопански машини, възли и детайли за тях, стоманени тръби и съединения, гвоздеи и др. Водещи фирми с персонал над 250 души са „Ж ити” АД, „Спарки” АД, „СЕТ” АД, „Найден Киров” АД, „Дунарит” АД и др.;

• Химическа промишленост: този отрасъл се утвърди в производството на моторни и индустриални масла, бои и лакове, фолирани пластмасови изделия, изделия от пенополистирол, изолационни материали. Водещи фирми в отрасъла са „Оргахим” АД, „Приста ойл холдинг” ЕАД, „Мегахим” АД, „Фибран България” АД, „М арисан” ООД и др.;

• Текстил и конфекция: текстилната, трикотажната и шивашката промишленост традиционно са едни от основните и значими за индустриалното развитие на Област Русе производства. Водещи фирми в отрасъла са „Аристон” ООД, „Арда” ООД, „М аркам Фешън” ЕООД и др.;

• Производство на хранителни продукти и напитки: основно се произвеждат и преработват месо и риба, консервиране на зеленчуци, производство на растителни и животински мазнини, производство на мляко и млечни продукти, мелнични продукти, готови храни за животни, хляб, хлебни и сладкарски изделия, захар, готови храни, кафе, чай, тестени изделия и напитки;

• Строителство. След приемането на страната за член на ЕС се забелязва значителен ръст в строителството, поради увеличеното кредитиране от банките и нарастващото търсене на имоти, включително от чужденци. В последните няколко години, като следствие от икономическата криза, се забелязва силен спад.

• Потенциал за принос към развитието на икономиката в Област Русе имат малките и средни предприятия в сферата на производството, търговията и услугите, отнасящи се до мебелно производство, алуминиева и PVC дограма, интериорни врати, алкохолни и безалкохолни напитки, кожени изделия, обувки, сладкарски изделия и др. По отношение на произведената продукция (в хил. лв.) на промишлените предприятия в Област Русе в края на 2010 г. най-голям дял заема „Производство на химични продукти” съответно с 219 360 хил. лв., следвана от „Производства на изделия от други неметални минерални суровини” със 161 677 хил. лв. и „Производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло”със150 292 хил. лв. От данните по-долу е очевидно възходящото икономическо развитие на областта във всички сектори на икономиката до 2008 г., като през 2009 г. в тях се забелязва спад, но през 2010 г. отново започват да се увеличават.

Разглеждайки приноса на малките и средни предприятия (МСП), се забелязва, че те продължават да реализират значителна част от оборота на икономическите дейности „Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”, „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за дома”, „Хотели и ресторанти”, „Строителство” и „Транспорт, складиране и съобщения” . Благоприятна тенденция е ускоряването на ежегодното нарастване на приноса на М СП както в БДС, така и в БВП. Съществена роля за повишаване на конкурентоспособността на М СП оказа премахването на пречките за стокообмена със страните от Европейския съюз, използването на ресурса по програма ФАР и ОП „Конкурентоспособност” и подобрените условия на кредитиране от банките. Особено показателен е фактът, че след 01.01.2007 г. голяма част от местните производители и търговци се ориентира много бързо към румънския пазар, а създадената през 2003 г. Българо-румънска търговско промишлена палата осезаемо подпомага с информация, съвети и пазарни консултации всички фирми, които желаят да развиват бизнес на съседния румънски пазар. Друга организация с принос към насърчаване на българо-румънското сътрудничество в Област Русе е Асоциация „Еврорегион Данубиус“, която реализира голям брой проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния- България. Най-актуалната добра практика по инициатива на асоциацията е създадената през 2010 г. съвместна работна група от представители на земеделието в Окръг Гюргево и Област Русе. Друг важен фактор са реализираните проекти в предприсъединителния период по програма ФАР за подпомагане на малкия и средния бизнес и настоящите оперативни програми „Конкурентоспособност” и „Развитие на човешките ресурси” . Ръст бележи и агросекторът, за който е изготвен отделен анализ в стратегията, като голяма част от инвестициите, реализирани в него са по линия на САПАРД и одобрените вече проекти по Програмата за развитие на селските райони. Съществена промяна настъпи и в търговията и услугите. Само за последните няколко години бяха построени и функционират хипермаркети на водещи търговски вериги за хранителни продукти, техника и строителни материали, като „Кауфланд”, „Практикер”, „Мосю Бриколаж”, „Билла”, „Технополис”, „Техномаркет” и др., редица бензиностанции на „OM V”, „Ромпетрол”, „Ш ел”, „Лукойл” и др., автосалони на „Тойота”, „VW ”, „Опел”, „Крайслер” и др. Това от друга страна доведе до фалит на много М СП с подобен предмет на действие. За инвестиционния бум в Област Русе през последните години говори и започналото реализиране на седем търговски центъра от особено голям мащаб (т.нар. МОЛ), а изграждането в бъдещия М ОЛ Русе (между кръговото и к-с Ялта) на дълго отлаганата многофункционална спортна зала с капацитет 8 000 места на площ от почти 26 000 кв.м, ще осигури възможност за провеждане на шоу-спектакли, концерти, конгреси и др. Настъпващата в края на 2008 г. икономическа и финансова криза доведе до замразяването на някои от проектите и съответно спад в инвестициите. Продължаваща е тенденцията за концентриране на икономическите субекти предимно в областния център и Община Русе. Показателно е, че в малките общини преобладават предимно предприятия с персонал до 9 души и се наблюдава незначителен ръст при откриването на нови, в сравнение с предприятията в Община Русе. Положителен ефект за стартиращи малки и средни предприятия в областта изигра и създадената от държавата „Българска банка за развитие АД”, като по данни на местния офис до настоящия момент са отпуснати над 330 микрокредита на стойност над 5 млн. лева, и то предимно за иновативни и експортно-ориентирани производства. Тази практика трябва да продължи да се усъвършенства, както и да се улесни достъпът на фирмите до кредити за оборотни средства с преференциална лихва.

Подобряването на бизнес-климата и приемането на България за член на ЕС след 01.01.2007 г. се отразиха положително и на нарастването на преките чуждестранни инвестиции в различните сектори на икономиката в Област Русе.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design