Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Еврорегион Данубиус се отчете за 2010 г.

четвъртък 31 март 2011

 

Днес в Зала №1 на Областна администрация - Русе се проведе Общото годишно събрание на Асоциация Еврорегион Данубиус при следния дневен ред:

 

1. Приемане на дейността на Асоциация „Еврорегион Данубиус” за 2010г. в съответствие

    с Чл.34б (5).

2 .Приемане на финансовия отчет на сдружението-  годишния счетоводен отчет и баланса за 2010г.,  

    в съответствие с Чл.21 т.7.

3. Освобождаване от отговорност на УС – Чл.21, т.15

4. Приемане проектобюджет за 2011г- чл. 21 от устава на сдружението.

5. Освобождаване от длъжност на досегашния председател на  Асоциация „Еврорегион Данубиус”                  

    и избор на нов Председател – чл.34а, (4), (5), (6).

 6. Разни.

 

            На събранието присъстваха зам.областният управител на Област Русе Иван Григоров, председателят на Окръжен съвет Гюргево Думитру Беяну, кметове на общини, представители на НПО и бизнеса от Русенска област и Гюргевски окръг - членове на организацията.

 

През изтеклата 2010г. дейността на Еврорегион Данубиус бе изключително динамична и многообразна, насочена в 4 основни направления:

  • Подпомагане и съдействие на централните и местни власти при реализиране на Европейската рамкова конвенция за ТГС между териториалните общности и власти, както при търсене на решения за общи трансгранични проблеми от двете страни на границата;
  • Подпомагане на ТГС в областта на бизнеса;
  • ТГС в областта на образованието и културата;
  • Проекти

Изпълнителният директор на Еврорегион Данубиус, Лили Ганчева, запозна членовете на организацията с получените  благодарствени писма,  между които:  от кмета на Община Белене, Петър Дулев,“….за оказаната  институционална подкрепа от Сдружение Еврорегион Данубиус при изграждане на работещи партньорства с НПО, консултанти и  експерти от Румъния за подготовка и реализация на проекти  по Програма ТГС Румъния-България.”; от Елена Ягар – управител на транспортна фирма “EUROBAC” – Турну Магуреле, превозвач от румънска страна по фериботната линия Турну Магуреле – Никопол.  В писмото се благодари за “почти ежедневното  съдействие при осъществяване на комуникацията между превозвачите, за осъществяването на работни срещи относно решаване на възникнали проблеми, както в Турну Магуреле, така и в Русе и Никопол”,.От българска страна превозвач е Параходство БРП,  членове на Асоциацията от самото й учредяване, а  “EUROBAC” бяха приети м.юли 2010г..

 

Обсъдени бяха приоритетите за работа през 2011г.. Подчертано бе изключителното значение за Еврорегион Русе – Гюргево, изпълнението на вече одобрените проекти по Програма ТГС Румъния – България 2007 – 2013г., както и тези, в процедура на одобрение.

 

На ротационен принцип Думитру Беяну поема председателството на Сдружението за 2011г. от Веселин Додев,  директор Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" /АКРРДС/  в  Областна администрация - Русе, който остава зам. - председател.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design