Search
REGIONAL ADMINISTRATION
RUSE

Projects

Projects executed by the Regional Administration of Ruse

Project Financing Duration Financial value Comment
Управление на пътищата в трансграничния регион Русе – Гюргево – стратегия за успех” ОП „ТГС Румъния – България (2007 – 2013г.) 18 месеца 1 444 203,60 евро за целия проект -    Областна администрация Русе е партньор, заедно с РУ “Ангел Кънчев”
-    Водещ партньор е Окръжен съвет – Гюргево
Насърчителна мярка по чл. 41 от ЗНЗ Министерство на труда и социалната политика 9 месеца Назначаване на 4-ма служители Областна администрация Русе е работодател в рамките на програмата
НП „Старт в кариерата” Министерство на труда и социалната политика 9 месеца Назначаване на 2-ма служители Областна администрация Русе е работодател в рамките на програмата
Планиране и усъвършенстване на социалните услуги на регионално ниво в Област Русе Холандско правителство; Партньори: УНИЦЕФ България, Министерство на труда и социалната политика; Агенция за социално подпомагане 2 години 300 000 евро В резултат на проекта е разработена Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе 2010-2015 г.
По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен , Северен централен и Североизточен район за планиране Оперативна програма „Административен капацитет” 18 месеца   Бенефициент е Областна администрация Плевен, а Областна администрация Русе е сред целевите групи.
Callendar
EUROREGION DANUBIUS

TOPICAL

 

Достъпност
Accessibility
Regional Administration of Ruse
Web design & SEO by Zashev Design