Search
REGIONAL ADMINISTRATION
RUSE
Important messages

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧА?

Thu 30 Dec 2010

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
отдел „Правно-нормативно обслужване”
на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 9500-433/20.12.2010 г. на Областния управител на Област Русе.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
-степен на образование – образователно-квалификационна степен магистър;
-професионална област – правни науки;
-професионален опит – 6години или придобит минимален ранг ІІ младши;
-минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 393 лева;
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
-професионален опит придобит в областта на правото;
- познаване на действащото законодателство;
Начинът за провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец;
-декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец;
-копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен – магистър по право и Удостоверение за юридическа правоспособност;
-копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, който се доказва със следните официални документи – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, други удостоверение за трудов и осигурителен стаж.
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: ръководи, като координира и контролира дейността на отдел „ПНО”, ръководи и организира процесуално представителство на администрацията пред органите на съдебната власт, координира и организира сключването на договорите на администрацията с външни физически и юридически лица, контролира защитата на интересите на администрацията по изпълнението на сключените договори, координира работата по обосноваване на законосъобразността на извършените дейности пред контролните органи, изпълняван и други конкретно възложени задачи от директора на дирекция „АПОФУС” и Областния управител.
Място и срок за подаване на документи: гише на Областна администрация в “Център за административно обслужване и информация”, пл. „Свобода” 6 в десет дневен срок от деня следващ публикуването на обявлението в местен ежедневник
Допълнителна информация и списъците във връзка с конкурса ще се публикуват в електронната страница на областна администрация Русе и на информационното табло във фоайето на централния вход на администрацията в сградата на пл. „Свобода” 6.

Callendar
EUROREGION DANUBIUS

TOPICAL

 

Достъпност
Accessibility
Regional Administration of Ruse
Web design & SEO by Zashev Design