Search
REGIONAL ADMINISTRATION
RUSE
Important messages

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАД?

Thu 30 Dec 2010

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
в отдел „Регионално развитие”
на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 9500-437/21.12.2010 г. на Областния управител на Област Русе.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
-степен на образование – образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
-професионална област – технически науки, икономика, социални дейности;
-професионален опит – не се изисква;
-минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 335 лева;
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- владеене на чужд език;
- компютърни умения;
Начинът за провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-писмено заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец;
-декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец;
-копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър, бакалавър
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Участва в разработване, координиране на изпълнението и отчитане на политики в областта на регионалното развитие и междурегионалното сътрудничество. Осъществява функции по предварителен контрол в администрацията. Подпомага реализирането на политики в областта на земеделието, рибарството и селските райони в контекста на регионалното развитие. Участва в разработването и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС.
Място и срок за подаване на документи: гише на Областна администрация в “Център за административно обслужване и информация”, пл. „Свобода” 6 в десет дневен срок от деня следващ публикуването на обявлението в местен ежедневник
Допълнителна информация и списъците във връзка с конкурса ще се публикуват в електронната страница на областна администрация Русе и на информационното табло във фоайето на централния вход на администрацията в сградата на пл. „Свобода” 6.

Callendar
EUROREGION DANUBIUS

TOPICAL

 

Достъпност
Accessibility
Regional Administration of Ruse
Web design & SEO by Zashev Design