Search
REGIONAL ADMINISTRATION
RUSE
Important messages

Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Русе

Thu 30 Dec 2010

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Списък на използваните съкращения 2
2. Въведение 3
3. Методика за извършване на оценката 5
4. Основни компоненти на оценката 7
5. Проблеми в областта на регионалното развитие 16
6. Постигнат напредък 18
7. Изводи и препоръки 24
8. Заключение 30
1. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
1. БВП - Брутен вътрешен продукт;
2. БДС - Брутна добавена стойност;
3. ДФЗ - Държавен Фонд Земеделие;
4. ЕС - Европейски съюз;
5. ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие;
6. ЗООС - Закон за опазване на околната среда;
7. ЗРР - Закон за регионалното развитие;
8. МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
9. МОСВ - Министерство на Околната среда и Водите;
10. МСП - Малки и средни предприятия;
11. НИРД - Научно изследователска и рaзвойна дейност;
12. НПО - Неправителствени организаци;
13. НСИ - Национален статистически институт;
14. НСРР - Национална стратегия за регионално развитие (2005-2015);
15. ООС - Опазване на околната среда;
16. РИОСВ - Регионална инспекция за околна среда и води;
17. OПР - Общински план за развитие;
18. МО - междинна оценка;
19. ОСР - областна стратегия за развитие;
20. РЦВ - Район за целенасочено въздействие;

Изтеглете целия документ от тук

Callendar
EUROREGION DANUBIUS

TOPICAL

 

Достъпност
Accessibility
Regional Administration of Ruse
Web design & SEO by Zashev Design