Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

четвъртък 23 ноември 2017
          Уведомяваме Ви, че от 20 ноември 2017 г. Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления за подпомагане по следните направления:
 
        1. Минимална помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2017 г., съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999г., отглеждащи пчели.
Срок за подаване на заявленията в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ към областните дирекции на ДФ ”Земеделие” – от 20 ноември 2017 г. до 01 декември 2017 г.
Срок за изплащане на помощта: до 18 декември 2017 г.
 
        2. Помощ за участие в изложения през 2017 г. по линия на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на следните асоциации и организации:
Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция - 77 945 лв.;
Съюз на дунавските овощари – 12 500 лв.;
Добруджански овощарски съюз – 12 500 лв.
Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни помощи“, от схема на държавна помощ „Помощ за участие в изложения“.
Срок за кандидатстване и сключване на договора за помощта от страна на развъдните организации или други организации е до 60 дни след утвърждаване на индивидуален финансов ресурс от УС на Фонда.
Срок за изплащане на средствата – до 10 дни след окончателно сключване на договор от страна на ДФ „Земеделие“. Утвърдените указания са публикувани на страницата на Държавен Фонд „Земеделие“, меню „Държавни помощи”.
 
  1. Отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“ през периода 2008 г. - 2012 г.
  • Отсрочва дължимите към 27.11.2017 г. главница и лихва по предоставени през 2008 и 2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2018 г.;
  • Отсрочва дължимите към 27.11.2017 г. главница и лихва по предоставени през 2008 и 2010 г. кредити на свиневъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2018 г.;
  • Отсрочва дължимите към 27.11.2017 г. главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите – едър и дребен рогат добитък за закупуване на фураж, до 27.11.2018 г.;
  • Определя лихвен процент по отсрочването на кредитите. Лихвата по отсрочването е в размер на 4 %. Същият следва да е по-висок от референтния лихвен процент за Република България, приложим към датата на сключване на анекса за отсрочване на кредита и се начислява от 28.11.2017 г. (датата, следваща падежа);
  • От възможността за отсрочване на дължимите кредити по т.1, 2 и 3 от настоящите решения могат да се възползват само кредитополучатели, които през стопанската 2016-2017 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредита (птицевъдство, свиневъдство, животновъдство-едър и дребен рогат добитък). Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животните, които не подлежат на идентификация – писмо от официален ветеринарен лекар.
  • Приема дължимите кредити по т. 1., 2. и 3. от настоящите решения, предоставени през периода 2008 г. - 2010 г. и 2012 г. да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга (главница и лихва към 27.11.2018 г.). Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на ДФ ”Земеделие” до 30.04.2018 г.
Срокът за подаване на заявления за отсрочване в отдели „ПСМП” към ОД на ДФ ”Земеделие” е от 25.11.2017 г. до 28.02.2018 г.
Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design