Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

петък 29 септември 2017

Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления за подпомагане по следните направления:

1. По мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от ПРСР 2014 - 2020г. срокът за подаване на заявленията за подпомагане е от 25 септември 2017г. до 31 октомври 2017г. в Областните дирекции на ДФЗ, съгласно Заповед № 03-РД/3240 от 8 септември 2017 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ – РА. Бюджетът по мярката е в размер на левовата равностойност на 56 859 510,50 евро. Финансова помощ ще се предоставя на земеделски стопани, които се задължават да спазват доброволно петгодишни поети ангажименти. Те могат да бъдат както за една, така и за комбинация от няколко дейности по мярката, допринасящи за хуманното отношение към едрите и дребни преживни животни.

Документите за ползване на сградите и помещенията, използвани за нуждите на животновъдния обект, трябва да са за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане. Земеделските стопани, които заявяват подпомагане за свободно отглеждане на открито трябва да са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и да осигуряват възможност за паша на заявените животни.

Заявленията за подпомагане/плащане трябва задължително да бъдат придружени от удостоверение за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарната дейност, което се издава от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Животните, обект на подпомагане по мярката, трябва да са идентифицирани и въведени в системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители и в информационната система на БАБХ.

Субсидиите се получават под формата на ежегодни компенсаторни плащания за една животинска единица. Помощта се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че стопаните изпълняват коректно дейностите и ангажиментите посочени в план-програмата, която е неразделна част от заявлението за подпомагане.

Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по мярката са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Допълнителна информация и образци на изискуемите документи за участие в мярката ще бъдат публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

2. По извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете със заповед № 03-РД/3466 от 20.09.2017 г., от 27 септември 2017 г. се открива прием на заявления за подпомагане по мярка "Изтегляне от пазара".

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design