Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Доклад за работата на ОДБХ - Русе за месец април 2011 г.

сряда 18 май 2011

 

І. Обзор за състоянието на заразните и паразитни заболявания по селскостопанските животни -  Отдел здравеопазване и хуманно отношение към  животните    за месец Април 2011год        

 

 

 

         През м. Април в Русенски регион не са констатирани остри заразни заболявания при селскостопанските животни и птици. В лабораторията на ЛДК гр. Шумен за отчетния месец е извършено лабораторно изследване по следния показател:

 

 

 • При бактериологично изследване на 2 бр. фекална проба от птицевъден обект за Салмонелоза се получи отрицателен резултат   

 

 

 

ІІ. Обзор за дейността на отдел” Kонтрол на храните” :  

 

                                            ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2011г.

 

ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ

                    брой

1. Извършени инспекции и проверки

630

В предприятия  произвеждащи храни от животински произход

 

43

 

 Брой извършени проверки в изпълнение на Заповед РД 11-144/29.04.2011г на Изп.директор на БАБХ- търговски обекти, обществено хранене и складове

 

587

2. Извършени проверки за хуманно отношение към животните:

        - издадени чек листи

        - издадени протоколи

345

3. Тематични проверки в предприятия.

11

4. Издадени предписания:      

 -  на обекти за търговия с храни , заведения за обществено хранене , складове и производствени предприятия от неживотински произход за: незадоволителна хигиена, документация по самоконтрол, несъответсствия по сградов фонд и оборудване, липса на етикети на храните, неспазване на температурен режим, неспазване срока на годност,

 

71

5. Съставени Актове за установяване на административно нарушения:

- на обекти за търговия с храни , заведения за обществено хранене , складове и производствени предприятия от неживотински произход:  липса на записи в системата за самоконтрол, лоша хигиена, по сградов фонд и оборудване, промяна в групите храни-разширен асортимент без регистрация, липса на етикети, храни с изтекъл срок на съхранение, неспазване на температурния режим

53

6. Брой затворени обекти: не отговарят на законодателството

      - складове -6

      - фурна- 2

      - работилница за закуски- 1

 

9

7. Брой издадени Удостоверения за регистрация

267

8. Взети проби от предприятия:

    

41

9. Унищожени храни:

- в обекти за търговия: 9 кг месни продукти ; 4 кг птиче месо; 7 кг месни заготовки -поради изтекъл срок на годност

- в месодобивни предприятия: -

20

 

 

-

10.Извършени одити

-

11. Други проверки по:заповеди, сигнали, нотификации

 

17

12. Добити количества в кг

 - Преработено сурово мляко

 - преработен мед

 - яйца

 

350754

150

47346

13. Търговия със страните членки-количества в кг

 - месни продукти

 - млечни продукти

 

3047

25060

14. Износ за трети страни-количества в кг

 - млечни продукти

 

13312

 

 

 

 

ІІI. Обзор за дейността на отдел ” Растителна защита”

                                       ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2011г

І. ВНОС НА РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ ГКПП   НА ОДБХ  РУСЕ    

 

 1. КОНТРОЛ ПРИ ВНОС НА РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ ГКПП НА ОДБХ РУСЕ.
  • Общо на 12 партиди с растителни стоки – внос от трети страни

 

 

 1. ВНОС НА РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА РЕГИОНА ПРЕЗ ВМБ: 4002, 4000, 4006  И СКЛАДОВЕ ПО Наредба 68 НА ОДБХ РУСЕ.
  • Общо 11 партиди  от растителни – въведени на територията региона през ВМБ
  • 1 партида посевен материал- произход Латинска Америка в Склад по Наредба 68.

 

 

 

 

II. ИЗНОС ОТ РАЙОНА НА РУСЕ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

 

 • Извършен е физически и документален контрол на растителни стоки и продукти от растителен произход на 34 партиди, предназначени за износ към трети страни.

 

 

ІII. КОНТРОЛ ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИ СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЗ РУСЕ

 

 • През територията на СЗ Русе и МБ 4007, транзитно са обработени 653 партиди с пресни плодове и зеленчуци с направление: Турция-Русия.

 

 

IV. КОНТРОЛ ПРИ ИЗНОС НА РАСТИТЕЛНИ СТОКИ ОТ СЗ РУСЕ

 

 • Износ на растителни стоки от СЗ Русе, към трети страни- ОБЩО: 5 партиди; 99 тона.

 

 

V. СТАТЕСТИЧЕСКА ИНСФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ  ОТ ОТДЕЛ”РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” ОДБХ РУСЕ

 

1.РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ  /АКТУАЛИЗАЦИЯ/ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ – 12 бр.

2.ИЗДАДЕНИ ФС СЕРТИФИКАТИ-ИЗНОС -39 бр.

3.ИЗДАДЕНИ ФС СЕРТИФИКАТИ-РЕЕКСПОРТ ОТ СЗ Русе – 384 бр.

4.ИЗДАДЕНИ РАСТИТЕЛНИ ПАСПОРТИ- 7 бр.

5.ИЗДАДЕНИ ИНСПЕКЦИОННИ ДОКЛАДИ  - 12 бр.

6.ИЗДАДЕНИ НОТИФИКАЦИИ – 0

7.СЪСТАВЕНИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ДОМ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ В МЯСТО НА ДЕСТИНАЦИЯ – 0

8.ПОДАДЕНИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ВНОС – 7 бр.

9. ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВЪТРЕОБЩНОСТНО ДВИЖЕНИЕ- 0

10.ИЗДАДЕНИ УВЕДОМЛЕНИЯ ДО МИТНИЦА -4000 И 4006 – 6 бр.

11.ИЗДАДЕНИ ЗДРАВНИ  СВИДЕТЕЛСТВА – 18 бр.

12. ИЗДАДЕНИ РЗД – 11 бр.

13.ИЗДАДЕНИ ПРЕДПИСАНИЯ  ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ – 0 бр.

14. ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА КОНТРОЛ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ – 106 бр.

 

    ВСИЧКО :  ОБРАБОТЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШЕНА ФС УСЛУГА -  602 бр.                                                                                                                                       

 

 

 

VІ. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ОТ ОТДЕЛ”РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” ОДБХ РУСЕ

01-30.04.2011

 

 1. Проверки на одобрени фирми да извършват термично третиране на ДОМ, по изискванията на Стандарт 15.
 2. 1 проверка - без установени нарушения.

 

 1. Извършени 2 проверки на Централен кооперативен пазар Русе и стоково тържище”Плодекс”– търговия с пресни плодове и зеленчуци. Без установени нарушения.

 

 1. Проверки на оранжерии в региона за производство на зеленчуци. Общо проверени са 3 оранжерии на територията на региона. В 1 оранжерия е установен регулиран некарантинен вредител - доматен миниращ молец/T. аbsoluta/. На фирмата е издадено Предписание с мерките за извеждане на борбата с вредителя.

 

 1. Проверки на земеделски производители и фирми:

 

 • 3 производители на картофи за консумация на територията на ОДБХ, с обща площ от 44 дка. Взети са 3 проби за Лабораторен анализ в РДЛРЗ Русе.
 • 3 проверки  на оранжерия и градински центрове за производство и търговия със саксийни цветни и декоративни видове. Не са установени нарушения и присъствие на карантинни вредители.
 • 1 проверка на производител на горски и декоративни видове на територията на ОДБХ – разсадник в с. Стамболово, взети са 6 проби за лабораторен анализ от обща площ от 130 дка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Обзор за дейността на отделКПРЗТ

                    ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2011г

        Продължава  раздаването  на  Дневници за химични обработки,поява и развитие на болести и неприятели и вземане на проби за изследвания за остатъци от пестициди и  тяхната идентификация на земеделските производители и разясняване относно воденето им.

         Инспекторите от отдела  периодично проверяват  и заверяват  дневниците за химични обработки на ЗП и издадоха втори брой на  бюлетин за поява, развитие, разпространение ,плътност,степен на нападение и срокове,начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури ,като започна и абонамента за него.

        През месеца бяха извършени кръстосани проверки на селскостопански аптеки и нерегламентирани обекти на територията на ОДБХ-Силистра ,въз основа на писмо № 660-РЗ/25.03.2011.По време на проверките се взеха проби за идентификация на продукти за растителна защита,които се предлагат на пазара.

        Инспекторите провеждат планови проверки на селскостопански аптеки за продажба на продукти за растителна защита и на земеделски производители за приложение и употреба на същите.

        Извършени бяха проверки при внос на торове ,свързани със вземане на проби за идентификация.

        Продължават обследванията  на земеделските култури и наблюдение за фено-логично развитие и нападение от икономически важни болести и вредители по тях .

        Продължава  работата по извежданена опити от плана по биологично изпитване на продукти за рaстителна защита за 2011.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design