Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ И ТЕНДЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ВЧЕРА ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

сряда 24 април 2019

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова представи в детайли деомграфските процеси и тенденции, касаещи страната вчера по време на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.

От презентацията на заместник-министъра стана ясно, че в демографски план застаряването на населението се очертава като дълготраен и трудно обратим социален процес за повечето европейските страни, в т.ч. и за България. Според прогнозите на статистическата служба към Европейската комисия ЕВРОСТАТ делът на населението в страната на възраст над 65 години ще се увеличи от 17,4% през 2010 г. до 32,7% през 2060 г.

Всичко това показва, че текущата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниски нива на раждаемост и високи нива на обща смъртност, което се явява и основна предпоставка за задълбочаване на дисбаланса в териториалното разпределение на населението.

По данни на НСИ в края на предходната година в страната лицата на 65 и повече навършени години са 1 493 119 или 21,3% от населението на България, което означава, че делът на населението в тази възрастова група е нараснало с 0,3 процентни пункта в сравнение с 2017 г. В регионален аспект делът на хората на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин, Габрово и Кюстендил, съответно 29,6%, 28,6% и 27,3%, а най-нисък е в областите София-град 17,5% и Варна 18,9%. За русенския регион делът на лицата, попадащи в разглежданата възрастова група е 23,3%.

В тази връзка беше представена и Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България за периода 2019 – 2030 г., чиято цел е създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните хора посредством осигуряването на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото. От своя страна стратегическата цел е разгърната в четири приоритета, а именно насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта, участието им в обществения живот, както и насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на самостоятелния живот, а също и създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на съответната възрастова група на национално и регионално ниво. Към всеки от тези четири приоритета са набелязани и конкретни мерки, чието изпълнение ще се проследява чрез двугодишни планове и отчети за изпълнението на Стратегията.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design