Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Асоциация по В и К - Нормативни документи

ЕВРОПЕЙСКА И НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА ЗА ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 • Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 2000 г. – рамкова директива за водите /РДВ/ - установява рамка за действията на Европейската общност /ЕО/ в областта на политиката за водите – в сила от 22 декември 2000 г.;
 • Директива 91/271/ЕИО от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води;
 • Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване;
 • Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
 • Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водните обекти от 2000 г.;
 • Наредба № 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;
 • Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационните системи;
 • Наредба от 2016 г. за реда и начина за оползотворяване на утайките от пречистването на отпадъчните води чрез употребата им в земеделието;
 • Директива 98/83/ЕО от 3 ноември 1998 г. за качеството на водите, предназначени за консумация от човека;
 • Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
 • Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
 • Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системите;
 • Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
 • Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
 • Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
 • Директива 2006/7/ЕО от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане;
 • Директива 2007/60/ЕО от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения – Планове за управление риска от наводнения /ПУРН/; Планове за управление на речните басейни /ПУРБ/;
 • Директива 2008/56/ЕО от 17 юни 2008 г. – рамкова директива за морска стратегия /РДМС/ - за създаване на рамка за действие на ЕО в областта на политиката за морската среда;
 • Директива 2014/23/ЕС за възлагане на концесиите;
 • План от 11 ноември 2012 г. за опазване водните ресурси на Европа;
 • Европейска гражданска инициатива „Право на вода“;
 • Закон за опазване на околната среда;
 • Закон за водите;
 • Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

 

ДОГОВОР

 

ОБЩИ ПИСМА И УКАЗАНИЯ

 

УКАЗАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ ВиК АКТИВИ

 

ИЗХОДЯЩИ ОБЩИ ПИСМА И ДОКЛАДИ

 • АВиК-Русе № ВиК-01-26/20.06.2016 г. – писмо до МРРБ за искане на указания по разрешаване на казуса с ВиК активите, намиращи се на териториите на селата Сваленик и Церовец, община Иваново, област Русе, но включени в Договора на АВиК-Разград и Топчии и Просторно, община Разград и Равно и Каменово, община Кубрат, включени в Договора на АВиК-Русе;
 • АВиК-Русе № ВиК-01-30/08.08.2016 г. – писмо до кметовете на общини Разград и Кубрат с молба да се внесат в съответните общински съвети, предложения за приемане на ВиК активи, намиращи се на териториите на селата Топчии и Просторно, община Разград и Равно и Каменово, община Кубрат;
 • МРРБ № 70-00-1489/20.12.2016 г. – писмо до „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД гр. Разград със становище по казуса с ВиК активи, намиращи се на териториите на селата Топчии и Просторно, община Разград;
 • АВиК-Русе № ВиК-01-23/13.12.2016 г. – писмо до МРРБ с искане за делегиране на права за разпореждане с публични ВиК активи намиращи се на териториите на селата Сваленик и Церовец, община Иваново, област Русе и Топчии и Просторно, община Разград и Равно и Каменово, община Кубрат;
 • Доклад от 20.06.2017 г. на главен секретар на АВиК-Русе при стъпване в длъжност на Областен управител на област Русе за изминалия период от създаването на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Русе, предстоящи задачи и възникнали проблеми за разрешаване;
 • АВиК-Русе № ВиК-01-10/02.02.2018 г. - доклад от главен секретар на АВиК-Русе до Областен управител, относно: Следващи се за предприемане действия във връзка с приетите от Областна администрация - Русе ВиК активи, системи и съоръжения, публична държавна собственост;
 • Доклад от главен секретар на АВиК-Русе от 08.05.2018 г. до зам.-министър г-жа Малина Крумова - МРРБ, относно възникналите проблемни ситуации по предаването на ВиК активи между Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе и  Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД-Разград, намиращи се на териториите на селата Сваленик и Церовец, община Иваново и Топчии и Просторно, община Разград и Равно и Каменово, община Кубрат;
 • АВиК-Русе № ВиК-17-1/21.05.2018 г. – протокол изпратен до Областни управители на Област Русе и на област Разград и до съответните ВиК оператори за проведената работна среща на 03.05.2018 г. между представители на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе, на  Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД - Разград, представители на операторите „ВиК“ ООД - Русе, „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД - Разград, ВиК „Меден кладенец“ ЕООД-Кубрат, общини Иваново и Сливо поле;
 • АВиК-Русе № ВиК-01-19/21.05.2018 г. - писмо до управителя на „ВиК“ ООД-Русе и кметове на общини, относно: Изисквания към писмените уведомления от „ВиК“ ООД-Русе до собствениците и Асоциацията по ВиК – Русе за установени трайно негодни за употреба ВиК активи, приети за стопанисване, поддържане и експлоатация с подписания Договор, които се предлагат за изключване от Договора;
 • АВиК-Русе № ВиК-01-36/04.07.2018 год. - Докладна записка от главен секретар на АВиК-Русе, изпратена до Областен управител, кметове на общини и управителя на ВиК оператора, относно: Необходимостта от документално определяне собствеността на  пояс I като публична собственост в учредените на територията на Област Русе санитарно-охранителни зони по реда на Закона за водите и включването им в обсега на действие на сключения между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе и оператора „ВиК“ ООД-Русе Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги;
 • Писмо до община Борово и „ВиК“ ООД-Русе за предприемане на действия по уточняване собствеността на някои ВиК системи и съоръжения;

 • Справка и анализ за изпълнението на дейността на АВиК-Русе от 01.01.2016 г. до м.август 2019 г., ангажименти и отговорности, възникнали проблеми и начини за решаването им, препоръки за бъдещи мерки за предотвратяване на трудности от общ характер;

 • Писмо № ВиК-01-2/22.01.2020 г. до кметовете на общини, относно извършване на инвентаризация на заведените на отчет ВиК активи – ПДС и ПОС;

 • Заповед № 2-95-00-33/22.01.2020 г. на Областен управител на Област Русе за извършване на инвентаризация на заведените на отчет в Областна администрация – Русе ВиК активи – ПДС;

 • Писмо № ВиК-01-2/28.01.2020 г. по повод извършвана инвентаризация на ВиК активи – ПДС.

 • Възражение № К-2582#1 от 25.09.2020 г./вх.№ВиК-01-37#19 от 30.09. 2020 г./ от „ВиК“ ООД-Русе по чл. 4.4. от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и  съоръженията и предоставяне на ВиК услугите срещу Уведомление № ВиК-01-37/2016 от 14.09.2020 г. на АВиК-Русе за предоставяне на ВиК активи – ПОС, намиращи се на територията на с.Черешово, община Сливо поле.

 • Становище № ВиК-01-37/06.10.2020 г. за приемане на ВиК активи ПОС намиращи се в с.Черешово, община Сливо поле.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design