Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Асоциация по В и К - Нормативни и други документи

ЕВРОПЕЙСКА И НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА ЗА ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 • Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 2000 г. – рамкова директива за водите /РДВ/ - установява рамка за действията на Европейската общност /ЕО/ в областта на политиката за водите – в сила от 22 декември 2000 г.;
 • Директива 91/271/ЕИО от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води;
 • Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване;
 • Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
 • Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водните обекти от 2000 г.;
 • Наредба № 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;
 • Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационните системи;
 • Наредба от 2016 г. за реда и начина за оползотворяване на утайките от пречистването на отпадъчните води чрез употребата им в земеделието;
 • Директива 98/83/ЕО от 3 ноември 1998 г. за качеството на водите, предназначени за консумация от човека;
 • Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
 • Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
 • Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системите;
 • Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
 • Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
 • Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
 • Директива 2006/7/ЕО от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане;
 • Директива 2007/60/ЕО от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения – Планове за управление риска от наводнения /ПУРН/; Планове за управление на речните басейни /ПУРБ/;
 • Директива 2008/56/ЕО от 17 юни 2008 г. – рамкова директива за морска стратегия /РДМС/ - за създаване на рамка за действие на ЕО в областта на политиката за морската среда;
 • Директива 2014/23/ЕС за възлагане на концесиите;
 • План от 11 ноември 2012 г. за опазване водните ресурси на Европа;
 • Европейска гражданска инициатива „Право на вода“;
 • Закон за опазване на околната среда;
 • Закон за водите;
 • Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

 

ДОГОВОР

 

ОБЩИ ПИСМА И УКАЗАНИЯ

 

УКАЗАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ ВиК АКТИВИ

 

ИЗХОДЯЩИ ОБЩИ ПИСМА И ДОКЛАДИ

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design