Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Административни услуги

 

Областна администрация – Русе уведомява потребителите на административни услуги, че могат да заявяват изпълнението им по електронен път, чрез Единния портал за достъп до електронни услуги, утвърден от Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“. За целта е необходимо физическите и юридическите лица да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се регистрират в Системата за сигурно електронно връчване, която се използва за подаване на заявления към администрацията и получаване резултата от изпълнение на услугата в електронна форма, когато е приложимо. В случаите, в които за конкретна услуга се дължи държавна такса, е необходима регистрация и в Системата за електронни плащания.

За достъп до посочените системи може да използвате следните хипервръзки (линкове):

Информираме Ви също, че при заявяване на платени административни услуги, лично на гишето на Областна администрация – Русе с адрес град Русе, пл. „Свобода“ №6 – Център за административно обслужване, дължимата такса може да бъде заплатена на място, чрез ПОС-терминално устройство с дебитна или кредитна карта.

 

С П И С Ъ К

на административните услуги, предоставяни от Областна администрация  Русе

 

  Код на услугата в ИИСДА Звено Наименование на услугата
      Държавна собственост /ДС/
1 1978 ДС Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"
2 1963 ДС Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост
3 1972 ДС Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги
4 1983 ДС Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
5 1979 ДС Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността 
6 2529 ДС Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от имоти, държавна собственост – земеделски земи в границите на населените места и в поземления фонд
       
      Регионално развитие и териториално устройство /РР и ТУ/
7 1961 РР и ТУ Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
8 1966 РР и ТУ  Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
9 1967 РР и ТУ  Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
10 1981 РР и ТУ  Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
11 1974 РР и ТУ  Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
12 1968 РР и ТУ  Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване
13 1975 РР и ТУ  Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
14 2389 РР и ТУ  Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
15 1984 РР и ТУ  Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
16 1976 РР и ТУ  Презаверяване на разрешение за строеж
17 1980 РР и ТУ  Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект строеж
18 1969 РР и ТУ  Регистриране на технически паспорт на строеж
19 1962 РР и ТУ  Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
20 2469 РР и ТУ

Учредяване на право на преминаване / прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

       
      Услуги, предоставяни от всички администрации
21 2134   Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
22 2133   Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3)
23 2   Предоставяне на достъп до обществена информация
24. 2972  

Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design