Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Административни услуги

 

 

Областна администрация – Русе уведомява своите потребители, че считано от 02 октомври 2017 година, ще могат да заплащат държавната такса за заявените от тях административни услуги чрез ПОС-терминално устройство на гишето на администрацията в центъра за административни услуги: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6.

 

С П И С Ъ К

на административните услуги, предоставяни от Областна администрация  Русе

* Услугите отбелязани със символ могат да бъдат заявени и като електронна услуга

  Код на услугата в ИИСДА Звено Наименование на услугата
      Държавна собственост /ДС/
1 1978 ДС Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"
2 1963 ДС Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост
3 1972 ДС Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги
4 1983 ДС Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
5 1979 ДС Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността 
6 2529 ДС Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от имоти, държавна собственост – земеделски земи в границите на населените места и в поземления фонд
       
      Регионално развитие и териториално устройство /РР и ТУ/
7 1961 РР и ТУ Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
8 1966 РР и ТУ  Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
9 1967 РР и ТУ  Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
10 1981 РР и ТУ  Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
11 1974 РР и ТУ  Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
12 1968 РР и ТУ  Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване
13 1975 РР и ТУ  Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
14 2389 РР и ТУ  Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
15 1984 РР и ТУ  Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
16 1976 РР и ТУ  Презаверяване на разрешение за строеж
17 1980 РР и ТУ  Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект строеж
18 1969 РР и ТУ  Регистриране на технически паспорт на строеж
19 1962 РР и ТУ  Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
20 2469 РР и ТУ

Учредяване на право на преминаване / прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

       
      Услуги, предоставяни от всички администрации
21 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
22 2133 Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3)
23 1   Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативе акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга.
24 2   Предоставяне на достъп до обществена информация
25. 2972  

Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design