Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Административни услуги

Проверка на състоянието на заявена услуга

 

Областна администрация – Русе уведомява своите потребители, че считано от 02 октомври 2017 година, ще могат да заплащат държавната такса за заявените от тях административни услуги чрез ПОС-терминално устройство на гишето на администрацията в центъра за административни услуги: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6.

 

С П И С Ъ К

на админстративните услуги, предоставяни от Областна администрация  Русе

* Услугите отбелязани със символ могат да бъдат заявени и като електронна услуга

  Код на услугата в ИИСДА Звено Наименование на услугата
      Държавна собственост /ДС/
1 1985 ДС Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
2 1973 ДС Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и други за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
3 1970 ДС Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
4 1978 ДС Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"
5 2388 ДС Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост
6 1963 ДС Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост
7 1972 ДС Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
8 1983 ДС Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
9 1960 ДС Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
10 1979 ДС Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността 
11 2529 ДС Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от имоти, държавна собственост – земеделски земи в границите на населените места и в поземления фонд
       
      Регионално развитие и териториално устройство /РР и ТУ/
12 1961 РР и ТУ Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
13 1966 РР и ТУ  Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
14 1967 РР и ТУ  Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
15 1981 РР и ТУ  Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
16 1974 РР и ТУ  Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
17 1968 РР и ТУ  Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване
18 1975 РР и ТУ  Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
19 2389 РР и ТУ  Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
20 1984 РР и ТУ  Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
21 1976 РР и ТУ  Презаверяване на разрешение за строеж
22 1980 РР и ТУ  Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект строеж
23 1969 РР и ТУ  Регистриране на технически паспорт на строеж
24 1962 РР и ТУ  Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
25 2469 РР и ТУ

Учредяване на право на преминаване / прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

       
      Услуги, предоставяни от всички администрации
26 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
27 2133 Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3)
28 1   Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативе акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга.
29 2   Предоставяне на достъп до обществена информация
30. 2972  

Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design